تأثیر آموزش اصلاح سبک زندگی بر اضافه وزن دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان ارومیه

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، عضو هیأت علمی، گروه پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران

2 دانشیار، گروه پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: تعداد زیادی از دانش‌آموزان دارای اضافه وزن در کشورهای جهان سوم به دلیل فقدان آموزش دچار عوارض جسمی و روانی می‌گردند. هدف از مطالعه‌ی حاضر تعیین تأثیر آموزش اصلاح سبک زندگی بر اضافه وزن دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان ارومیه در سال 1390 بود. روش‌ها: در این پژوهش نیمه تجربی، 95 دانش‌آموز دارای شاخص توده‌ی بدنی (Body mass index یا BMI) بیشتر از 85 درصد وارد مطالعه شدند. ابتدا سبک زندگی و BMI هر دانش‌آموز محاسبه و سپس سبک صحیح زندگی در 6 جلسه 1 ساعته به مدت یک ماه به دانش‌آموزان، آموزش داده شد. بعد از دوره‌‌ی آموزش سه ماه نیز دانش‌آموزان در مورد پی‌گیری اصلاحات سبک زندگی آموزش داده شدند. در نهایت، پس از 4 ماه BMI به طور مجدد بررسی شد. خصوصیات دموگرافیک و سبک زندگی با استفاده از یک پرسشنامه‌ی ترکیبی جمع‌آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های Wilcoxon و Paired-t انجام شد. یافته‌ها: میانگین نمره‌ی سبک زندگی قبل از آموزش 3/17 ± 2/46 و بعد از آموزش 6/13 ± 3/56 بود (001/0 > P). همچنین، میانگین صدک BMI قبل از مداخله 6/4 ± 8/92 بود و چهار ماه بعد به 4/3 ± 5/90 رسید (001/0 > P). نتیجه‌گیری: آموزش سبک صحیح زندگی به  دانش‌آموزان دارای اضافه وزن مقطع ابتدایی سبب بهبود سبک زندگی کلی  و کاهش وزن آنان گردید. بنابراین، استفاده از چنین مداخلاتی برای پیشگیری از عوارض افزایش وزن در کودکان توصیه می‌شود. واژگان کلیدی: آموزش، سبک زندگی، اضافه وزن، شاخص توده‌ی بدنی، دختران دانش‌آموز

عنوان مقاله [English]

The Efficacy of A Lifestyle Modification Course in Overweight Female Elementary School Students in Urmia, Iran

نویسندگان [English]

  • Rabeeh Rahimi 1
  • Mohammad Fesharaki 2
  • Mohammad Sahebolzamani 3
  • Azad Rahmani 4
1 Faculty Member, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University, Bonab Branch, Bonab, Iran
2 Associate Professor, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University, Medical Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University, Medical Branch, Tehran, Iran
4 PhD Candidate, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Background: Large numbers of overweight students live in the third world countries. They are confronted with physical and psychological incidences due to lack of education. Getting enough education would thus enable such students to control their weight and restart their daily activities. They would consequently be less influenced by complications resulting from the overweight phenomenon. The aim of this study was to determine the effects of a lifestyle adjustment course on overweight female elementary school students in Urmia (Iran) during 2011. Methods: In a quasi-experimental study, 95 students with body mass index (BMI) > 85% were included. Demographic and lifestyle characteristics of the subjects were collected through questionnaires. A lifestyle modification course, including 6 1-hour sessions in 1 month, was then held for the students. The participants were evaluated during the course and 3 months after the last session. Paired t-test and Wilcoxon test were used to analyze the collected data. Findings: Our results showed of the efficacy of the lifestyle modification course to be moderate. The mean lifestyle score changed from 46.2 ± 17.3 before the course to 56.3 ± 13.6 after the educational intervention. According to Wilcoxon test, the difference between the two values was significant (P = 0.001). In addition, BMI decreased from 92.8 ± 4.6% before the course to 90.5 ± 3.4% after it. Paired t-test showed examined significant difference between these two values (P = 0.001). Conclusion: The performed lifestyle modification course improved the lifestyle of elementary school students and reduced their weight. Similar educational interventions are thus suggested to prevent obesity-related complications. Keywords: Overweight, Education, Lifestyle, Body mass index, Female students