مقایسه‌ی دقت شناسایی ویروس سیتومگال انسانی به روش‌های Real-time PCR و ایمونوفلورسانس غیر مستقیم در دریافت‌کنندگان پیوند کلیه

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده‌ی علوم، مؤسسه‌ی آموزش عالی نور دانش، اصفهان، ایران

2 آزمایشگاه تشخیصی مهدیه، خیابان احمد‌آباد، اصفهان، ایران

3 دانشجو، گروه زیست‌شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 آزمایشگاه تشخیصی برادران، خیابان فردوسی، اصفهان، ایران

5 استادیار، گروه پرتودرمانی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ویروس سیتومگال انسانی (Human cytomegalovirus یا HCMV) یکی از ویروس‌های خانواده‌ی هرپس می‌باشد. تشخیص به موقع این ویروس از اهمیت بسیار زیادی در افراد دریافت‌کننده‌ی پیوند کلیه برخوردار است. علت این امر، وسعت تظاهرات بالینی آلودگی به این ویروس در این افراد، از پس زدن پیوند تا حتی مرگ، می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی دقت دو روش رایج (Real-time Polymerase chain reaction) Real-time PCR و ایمونوفلورسانس غیر مستقیم (pp65 antigen assay) در دریافت‌کنندگان پیوند کلیه برای شناسایی HCMV بود. روش‌ها: در این پژوهش خون کامل 135 نفر از دریافت‌کنندگان پیوند کلیه در شهر اصفهان طبق پروتکل کیت کیاژن (Qiagen DNA mini kit) استخراج گردید. برای تشخیص HCMV از دو روش Real-time PCR و ایمنوفلورسانس غیر مستقیم (pp65 antigen assay) استفاده شد. روش اول بر پایه‌ی روبش کاوش‌گر TaqMan و روش دوم بر پایه‌ی شناسایی آنتی‌ژن pp65 به روش ایمنوفلورسانس غیر مستقیم استوار بودند. یافته‌ها: تعداد افرادی که نتیجه‌ی آزمایش آن‌ها در روش Real-time PCR مثبت گزارش شد 36 نفر (27 درصد) بود، در حالی که، این تعداد در روش pp65 antigen assay در مجموع 29 مورد (21 درصد) بود. همچنین مشخص شد که، بیشینه‌ی فراوانی عفونت فعال در فصل بهار (28 درصد) و کمینه‌ی فراوانی آن متعلق به فصل زمستان (16 درصد) بود؛ اما، رابطه‌ی معنی‌داری بین فراوانی عفونت HCMV و فصل مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان داد که روش Real-time PCR با دقت بیشتری قادر به تشخیص عفونت HCMV در افراد دریافت‌کننده‌ی پیوند کلیه می‌باشد. همچنین مشخص شد که بیشترین فراوانی عفونت HCMV چه به‌ صورت نهفته و چه به ‌صورت فعال، متعلق به فصل بهار است که البته این ارتباط معنی‌دار نبود. واژگان کلیدی: ویروس سیتومگال انسانی، پیوند کلیه، ایمونوفلورسانس غیر مستقیم، Real-time PCR

عنوان مقاله [English]

Comparison of Real-Time Polymerase Chain Reaction and pp65 Antigen Assay for Monitoring the Development of Cytomegalovirus Disease in Recipients of Kidney Transplant

نویسندگان [English]

  • Majid Komeijani 1
  • Mohammad Taghi Kardi 2
  • Seyyed Morteza Javadirad 3
  • Niloofar Naghshineh 4
  • Marzieh Rezaei 1
  • Simin Hemmati 5
  • Azadeh Hamzei Sichani 3
1 Lecturer, Department of Biology, School of Sciences, Noor-e-Danesh Institute for Higher Education, Isfahan, Iran
2 Mahdieh Laboratory, Isfahan, Iran
3 BSc Student, Department of Biology, School of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
4 Baradaran Laboratory, Isfahan, Iran
5 Assistant Professor, Department of Radiation Therapy, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Human cytomegalovirus (HCMV) is a member of herpes virus family and its early diagnosis could be very critical in kidney transplant patients. The clinical manifestations of HCMV infection include a wide range from tissue rejection to death. The aim of this study was to compare the accuracy of two common methods of HCMV monitoring, i.e. real-time polymerase chain reaction (PCR) and pp65 antigen assay. Methods: We extracted the genomic DNA of 135 kidney transplant patients from their whole blood. HCMV monitoring was performed using TaqMan scanning probes and pp65 surface antigen detection by real-time PCR and pp65 antigen assay, respectively. Findings: According to our results, real-time PCR and pp65 antigen assay showed positive results in 36 (27%) and 29 patients (21%), respectively. In addition, the maximum and minimum rates of infection with HCMV were detected in spring (28%) and winter (16%), respectively. However, no significant association was established between HCMV infection and seasonal patterns. Conclusion: Our results indicated that real-time PCR was more accurate than pp65 antigen assay to detect HCMV infection in kidney transplant patients. We could also show that the maximum rate of infections with HCMV belonged to spring. However, the rates in the 4 seasons were not significantly different. Keywords: Human cytomegalovirus, Kidney transplantation, pp65 protein, Real-time polymerase chain reaction