دوره و شماره: دوره 30، شماره 216، بهمن و اسفند 1391 
بررسی اثر اعتیاد به تریاک بر اندوتلیوم عروق

صفحه 2084-2090

امیر محمد قانعی؛ محمد سعادت‌نیا؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد


بیان پروتئین M2 ویروس آنفلوانزای انسانی H1N1 در باکتری اشریشیا کلی

صفحه 2091-2102

سید محمد علی علوی اصفهانی؛ فاطمه فتوحی؛ امیر قائمی؛ مریم صالح؛ سیاوش چلبیانی؛ بهرخ فرهمند؛ معصومه توسطی خیری


بررسی فراوانی آلل‌های STR در مجرمین زندانی در استان فارس

صفحه 2125-2133

محمد زارعیان جهرمی؛ محمد کارگر؛ مهدی کارگر؛ ساره رییس‌زاده جهرمی