بررسی فراوانی آلل‌های STR در مجرمین زندانی در استان فارس

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، جهرم، ایران

2 دانشیار، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، جهرم، ایران

3 کارشناس آزمایشگاه، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، فارس، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، جهرم، ایران

چکیده

مقدمه: میکروساتلیت‌ها یا نواحی STR (Short tandem repeat) توالی‌های کوتاه تکراری 2تا 7 جفت بازی در ژنوم انسان هستندکه در شناسایی اشخاص و همچنین تعیین رابطه‌ی والد- فرزندی در تحقیقات دادگاهی و جنایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف از این پژوهش، تعیین فراوانی آللی، هتروزیگوتی و قدرت تمایز آلل‌ها در 4 لوکوس از 13 لوکوس STR شامل (CSFIPO، FGA، THOI، TPOX) بود. روش‌ها: این مطالعه بر روی 19 نفر از مجرمین زندانی در استان فارس با روش PCR (Polymerase chain reaction) و الکتروفورز بر روی ژل پلی اکریل آمید انجام شد و نتایج آن با استفاده از نرم‌افزار Pop gene مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها: بیشترین ارزش تفکیک (Power of discrimination یا PD) در لوکوس‌های FGA و D18S51 مشاهده گردید. همچنین بیشترین پلی‌مورفیسم به ترتیب در لوکوس‌های FGA و D18S51 و کمترین در لوکوس TPOX مشاهده گردید. بیشترین هتروزیگوسیتی قایل انتظار به ترتیب در لوکوس‌‌های FGA و D18S51 و کمترین در TPOX مشاهده گردید. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، لوکوس‌های FGA و D18S51 به دلیل PD بالا و پلی‌مورفیسم بودن بهترین لوکوس‌ها برای تعیین هویت مجرمین در استان فارس می‌باشند. واژگان کلیدی: STR، FGA، D18S51، مجرمین

عنوان مقاله [English]

Frequency of Short Tandem Repeat Alleles in Prisoners in Fars Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zareian Jahromi 1
  • Mohammad Kargar 2
  • Mehdi Kargar 3
  • Sareh Reyiszadeh 4
1 Lecturer, Department of Microbiology, Islamic Azad University, Jahrom Branch, Jahrom, Iran
2 Associate Professor, Department of Microbiology, Islamic Azad University, Jahrom Branch, Jahrom, Iran
3 Department of Microbiology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Shiraz, Iran
4 PhD Student, Department of Microbiology, Islamic Azad University, Jahrom Branch, Jahrom, Iran
چکیده [English]

Background: Microsatellites or short tandem repeats (STRs) are repeating 2-7 base-pair sequences in human genome. They are used to identify individuals in criminal investigations and court cases. This study aimed to determine the frequency of alleles, heterozygosity, and power of discrimination (PD) at four loci out of 13 loci of STRs including CSF1PO, FGA, D18S51, and TPOX in Fars Province, Iran. Methods: In the present study, polymerase chain reaction (PCR) and polyacrylamide gel electrophoresis were used to evaluate the STRs of 19 criminals in Fars Province, Iran. Findings: PD values for CSF1PO, FGA, TPOX and D18S51 were 0.7852, 0.9166, 0.7339, and 0.8435, respectively. The FGA and D18S51 loci had the highest PD. The most common polymorphism was observed in the FGA and D18S51 loci and the lowest was in the TPOX. The highest expected heterozygosity was observed at loci D18S51 and FGA. TPOX had the lowest heterozygosity. Conclusion: Considering their high PD and polymorphism, FGA and D18S51 are the best loci to identify criminals in Fars Province. Keywords: Short tandem repeats, FGA, D18S51, Criminals, Fars Province

دوره 30، شماره 216 - شماره پیاپی 216
بهمن و اسفند 1391
صفحه 2125-2133
  • تاریخ دریافت: 30 مرداد 1391
  • تاریخ بازنگری: 07 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401