بررسی ‌اثر ‌دریافت ‌مکمل‌ها‌ی ‌ویتامین C ‌و E ‌بر ‌شاخص‌های ‌آسیب ‌عضلانی ‌و ‌استرس ‌اکسیداتیو ‌در ‌زنان ‌ورزشکار: ‌کارآزمایی ‌بالینی ‌تصادفی ‌دو سو کور

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ‌کارشناسی ‌ارشد، ‌گروه ‌تغذیه‌ی ‌جامعه، ‌دانشکده‌ی ‌تغذیه ‌و علوم ‌غذایی و مرکز تحقیقات دانشجویی، ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی ‌اصفهان، ‌اصفهان، ‌ایران

2 استادیار، ‌گروه ‌تغذیه‌ی ‌جامعه، ‌دانشکده‌ی ‌تغذیه ‌و علوم ‌غذایی، ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی ‌اصفهان، ‌اصفهان، ‌ایران

3 استادیار، ‌گروه ‌آمار ‌و اپیدمیولوژی، ‌دانشکده‌ی ‌بهداشت، ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی ‌اصفهان، ‌اصفهان، ‌ایران

چکیده

مقدمه: ‌نیاز ‌به ‌انرژی ‌در ‌تمرینات ‌ورزشی ‌شدید،‌ موجب ‌افزایش ‌اکسیژن ‌مصرفی ‌می‌گردد ‌و ‌در ‌نهایت ‌تولید ‌گونه‌های ‌واکنش‌‌پذیر ‌اکسیژن (ROS یا Reactive oxygen species) ‌افزایش ‌می‌یابد. ‌استفاده ‌از ‌مکمل‌های آنتی‌اکسیدانی ‌از ‌استرس اکسیداتیو ‌ناشی ‌از ‌این ‌گونه ‌تمرینات ‌می‌کاهد. ‌هدف ‌از ‌تحقیق ‌حاضر، ‌بررسی ‌تأثیر ‌مکمل‌های ‌ویتامین ‌C ‌و ‌E ‌بر ‌استرس ‌اکسیداتیو ‌و ‌شاخص‌های ‌آسیب ‌عضلانی ‌پس ‌از ‌یک ‌دوره ‌تمرینات ‌ورزشی ‌در ‌زنان ‌ورزشکار ‌بود. روش‌ها: ‌این ‌مطالعه ‌یک ‌کارآزمایی ‌بالینی ‌تصادفی ‌دوسوکور ‌بود. ‌64 ‌زن ‌ورزشکار ‌که ‌به ‌صورت ‌حرفه‌ای ‌ایروبیک ‌انجام ‌می‌دادند، ‌از ‌بین ‌مراجعین ‌به ‌باشگاه‌های ‌ورزشی ‌شهر ‌اصفهان، ‌داوطلب ‌شرکت ‌در ‌این ‌مطالعه ‌شدند ‌و ‌به طور ‌تصادفی ‌به 4 ‌گروه ‌تقسیم ‌گردیدند. ‌افراد گروه ‌اول ویتامین ‌C، ‌گروه ‌دوم ‌ویتامین ‌E، ‌گروه ‌سوم ‌هر دو ‌ویتامین ‌و گروه ‌چهارم دارونما به مدت 4 هفته دریافت کردند. ‌ارزیابی ‌شاخص‌های ‌آسیب عضلانی ‌(کراتین ‌کیناز، ‌آسپارتات ‌آمینوترانسفراز، ‌لاکتات دهیدروژناز) ‌و ‌مالون دی‌آلدیید قبل و بعد از مداخله ‌انجام ‌گرفت. یافته‌ها: ‌‌آسپارتات ‌آمینوترانسفراز ‌در هیچیک ‌از ‌مقایسه‌ها ‌تفاوت ‌معنی‌داری ‌نداشت. کراتین ‌کیناز ‌در ‌گروه ‌1، ‌‌لاکتات دهیدروژناز ‌در ‌گروه ‌2 و ‌مالون دی‌آلدیید ‌در گروه‌های ‌1، ‌3 ‌و ‌4 ‌کاهش ‌معنی‌داری داشتند ‌(به ترتیب 002/0 = P، 020/0 = P و 050/0 > P). نتیجه‌گیری: نتایج ‌تحقیق ‌حاضر ‌نشان ‌داد ‌که ‌ROS ‌در ‌ایجاد ‌آسیب ‌عضلانی ‌ناشی ‌از ‌ورزش ‌مؤثر ‌است و ‌مصرف ‌مکمل‌های ویتامین‌های ‌C و ‌E ‌می‌تواند ‌در کاهش ‌شاخص‌های ‌آسیب عضلانی ‌ناشی ‌از ‌تمرینات ‌ایروبیک ‌در ‌زنان ‌نقش ‌داشته ‌باشد. واژگان کلیدی: ‌استرس اکسیداتیو،‌ ‌مکمل ‌ویتامین‌های C و ‌E،‌ ‌زنان ‌ورزشکار، ‌شاخص‌های ‌آسیب عضلانی‌

عنوان مقاله [English]

Effects of Vitamins C and E Supplementation on Muscle Damage and Oxidative Stress in Female Athletes: A Double-Blind Clinical Trial

نویسندگان [English]

  • Maryam Taghiyar 1
  • Reza Ghiasvand 2
  • Awat Feizi 3
  • Gholamreza Askari 2
  • Nafiseh Shokri 1
1 MSc Student, Department of Community Nutrition, School of Food Science and Nutrition AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Community Nutrition, School of Food Science and Nutrition, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The need for energy in strenuous exercises necessitates increased oxygen consumption and hence increased production of reactive oxygen species. It seems that vitamins C and E supplementation reduces exercise-induced oxidative stress. Therefore, this study aimed to investigate the effects of vitamins C and E supplementation on muscle damage and oxidative stress in female athletes. Methods: This four-week randomized, double-blind clinical trial, recruited 64 trained female athletes from gyms in Isfahan, Iran. The subjects were randomly assigned to groups A-D and received vitamin C (250 mg/day), vitamin E (400 international units), both vitamins C and E, and placebo. Blood samples were obtained before and after the intervention to measure muscle damage indices, i.e. aspartate transaminase, creatine kinase, and lactate dehydrogenase, and malondialdehyde. Findings: Among muscle damage indices, only creatine kinase levels significantly reduced between groups at the end of the study (P = 0.030). Considering within group differences, creatine kinase significantly decreased in group A (P = 0.002). No within or between group differences were observed in aspartate aminotransferase levels. Lactate dehydrogenase levels were significantly decreased in group B (P = 0.020). Significant reductions in malondialdehyde levels were also detected in groups A, C and D (P < 0.05). Conclusion: According to our findings, vitamins C and E supplementation can be beneficial in reducing muscle damage indices during aerobic exercises. Keywords: Oxidative stress, Vitamin C, Vitamin E, Supplementation, Female athlete, Muscle damage, Clinical trial