بررسی اثر اعتیاد به تریاک بر اندوتلیوم عروق

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه داخلی اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات علوم اعصاب اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه فیزیولو‌ژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در کشور ما تریاک از شایع‌ترین مواد مخدری است که مورد سوء مصرف قرار می‌گیرد و تأثیر مصرف یا ترک آن بر روی اندوتلیوم عروق مورد سؤال است. در این مطالعه عملکرد اندوتلیوم از طریق اندازه‌گیری سطح سرمی اکسید نیتریت (NO) و hs-CRP (High-sensitivity C-reactive protein) در افراد معتاد به تریاک، غیر معتاد، در حال ترک با متادون و در حال ترک در کمپ بررسی شد. روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی بود که در سال 1390 در اصفهان انجام شد. سطح سرمی NO و hs-CRP در 4 گروه معتاد به تریاک، در حال ترک در کمپ، در حال ترک با متادون و غیر معتاد اندازه‌گیری و مقایسه شد. یافته‌ها: میانگین سطح سرمی hs-CRP در افراد سالم 2/1 ± 59/3، افراد معتاد 25/1 ± 1/4، افراد در حال ترک با متادون 97/0 ± 92/3 و در افراد در حال ترک بدون متادون (در کمپ) 21/1 ± 33/5 نانوگرم بر میلی‌لیتر بود که در بین چهار گروه مذکور اختلاف معنی‌داری داشت. میانگین سطح سرمی NO در 4 گروه فوق به ترتیب 68/4 ± 29/31، 56/3 ± 03/20، 53/4 ± 51/22 و 22/4 ± 51/25 نانوگرم بر میلی‌لیتر بود و بین 4 گروه مذکور، اختلاف معنی‌داری داشت (001/0 > P). نتیجه‌گیری: در معتادین به تریاک نسبت به سایر گروه‌ها بیشترین میزان کاهش سطح NO و افزایش سطح hs-CRP مشاهده شد. این امر بیانگر تأثیر تریاک بر روی اختلال عملکرد عروق است. ترک اعتیاد سبب بهبود این روند می‌شود. واژگان کلیدی: تریاک، اعتیاد، عملکرد اندوتلیوم

عنوان مقاله [English]

Effects of Opium Addiction on Vascular Endothelium

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammad Ghanei 1
  • Mohammad Saadatnia 2
  • Shaghayegh Haghjooy Javanmard 3
1 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Neurology, School of Medicine AND Isfahan Neuroscience Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Physiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Opium is the most commonly abused drug in Iran. However, effects of opium abuse or withdrawal on vascular endothelium are not clear. This study compared endothelial function in addicts, non-addicts, and individuals receiving treatment for addiction. Methods: This descriptive, analytic study was conducted in Isfahan (Iran) during 2011. Nitric oxide (NO) and C-reactive protein (CRP) levels were evaluated in four groups of individuals (addicts, non-addicts, persons receiving methadone maintenance treatment, and those attending drug rehabilitation camps). Findings: The mean serum levels of high sensitivity CRP (hs-CRP) were 3.59 ± 1.20 in non-addicts, 4.10 ± 1.25 in addicts, 3.29 ± 0.97 ng/ml in subjects receiving methadone, and 5.33 ± 1.21 in residents of camps (P < 0.05). The mean serum levels of NO in the abovementioned groups were 31.29 ± 4.68, 22.51 ± 4.53, 25.51 ± 4.22, and 20.03 ± 3.56 ng/ml, respectively (P < 0.01). Conclusion: Among the four studied groups, opium addicts had the highest levels of CRP and the lowest levels of NO. Therefore, opium results in vascular dysfunction which can be corrected during the withdrawal process. Keywords: Opium, Addiction, Endothelial function