دوره و شماره: دوره 30، شماره 207، آذر و دی 1391، صفحه 1481-1541 
اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر برخی فاکتورهای سیگنالی تأثیرگذار بر سلول‌های ماهواره‌ای در موش‌های نر ویستار

صفحه 1500-1511

علیرضا خدیوی بروجنی؛ سید محمد مرندی؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ حمید رجبی؛ زهرا خدیوی بروجنی؛ مهدی خورشیدی بهزادی


عود موضعی- ناحیه‌ای سرطان پستان و عوامل مؤثر بر آن (پیگیری 25 ساله)

صفحه 1512-1521

شادی بابازاده؛ علیرضا عموحیدری؛ مریم طباطباییان؛ علیرضا عندلیب؛ پریسا رضایی؛ مهری فقیهی؛ حمیرا حاج احمدیان؛ حمید امامی؛ مهناز رعایایی؛ فریبرز مکاریان؛ مژگان اعلم صمیمی؛ آتوسا ادیبی؛ اکبر حسن‌زاده؛ مهدی تذهیبی؛ الهام معظم


اختلاف بیان miR-211 با استفاده از تکنیک Real-time PCR در رده‌ی سلولی ملانوما و تومور ملانومای موشی

صفحه 1522-1528

وحید بهرام بیگی؛ لاله رفیعی؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ رسول صالحی؛ محمدحسن تاج‌الدینی؛ عبدالرضا دارائی