اختلاف بیان miR-211 با استفاده از تکنیک Real-time PCR در رده‌ی سلولی ملانوما و تومور ملانومای موشی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ژنتیک انسانی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه پزشکی مولکولی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه آناتومی و بیولوژی ملکولی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 دانشجوی دکتری، گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: MicroRNA‌ها یک نوع RNA با طول بین 20 تا 24 نوکلئوتید می‌باشند که نقش‌های تنظیمی مهمی را در سلول‌ها ایفا می‌کنند. miR-211 یکی از MicroRNA‌هایی است که بیان آن در سلول‌های سرطانی به ویژه ملانوما انسانی کاهش می‌یابد و نقش مهمی را در مهار رشد و تهاجم تومور ایفا می‌کند. تاکنون مقایسه‌ای بر روی بیان miR-211 در ملانومای موشی در شرایط In vitro و In vivo صورت نگرفته است. در این مطالعه، ما به ارزیابی بیان miR-211 با استفاده از تکنیک Real time PCR در رده‌ی سلولی ملانوما و و تومور ملانومای موشی پرداختیم. روش‌ها: سلول‌های ملانومای موشی B16F10 از بانک سلول انستیتو پاستور خریداری شد. با استفاده از این رده‌ی سلولی، تومور زیر پوستی ملانوما در موش BL6C57 القا گردید. از رده‌ی سلولی ملانوما و تومور ملانومای موشی به منظور استخراج miRNA و سنتز cDNA استفاده شد. سپس واکنش Real time PCR برای این نمونه‌ها و با پرایمر‌های U6 و miR-211 به انجام رسید. در پایان، آنالیز آماری داده‌‌‌ها با آزمون Student-t انجام گردید. یافته‌ها: بررسی میانگین بیان نسبی miR-211 در نمونه‌های رده‌ی سلولی ملانوما و تومور ملانوما نشان داد که میانگین بیان miR-211 در رده‌ی سلولی ملانوما از تومور ملانوما بیشتر می‌باشد (05/0 > P). نتیجه‌گیری: با توجه به پایین‌تر بودن بیان miR-211 در تومور ملانوما در مقایسه با سلول‌های ملانوما، احتمال دخیل بودن miRNA در پیش بردن خصوصیات تهاجمی ملانوما در مدل موشی آن وجود دارد. واژگان کلیدی: microRNA، سلول‌های ملانومای موشی، Real time PCR

عنوان مقاله [English]

Comparison of Mir-211 Expression in Murine Melanoma Cell Line and Murine Melanoma Tumor by Real-Time Polymerase Chain Reaction

نویسندگان [English]

  • Vahid Bahrambeigi 1
  • Laleh Rafiee 2
  • Shaghayegh Haghjooy Javanmard 3
  • Rasoul Salehi 4
  • Mohamad Hassan Tajedini 5
  • Abdolreza Daraei 6
1 MSc Student, Department of Human Genetics, Physiology Research Center AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 PhD Student, Department of Molecular Medicine, Physiology Research Center AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Physiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Anatomy and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 MSc Student, Department of Clinical Biochemistry, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 PhD Student, Department of Medical Genetics, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Micro ribonucleic acids (miRNA) are a type of ribonucleic acids with 20-24 nucleotides. They seem to have an important regulating role in cells. MiR-211 is an miRNA whose expression decreases in cancer cells, especially human melanoma cells. It is of high importance in suppression of tumor growth and invasion. Up to now, no study has evaluated miR-211 expression in murine melanoma cells for in vivo and in vitro conditions. We evaluated and compared the expression of miR-211 in murine melanoma cell line and melanoma tumors using real-time polymerase chain reaction (PCR). Methods: Melanoma B16F10 cell line was cultured. Subcutaneous melanoma tumors were induced by injecting this line to C57 mice. Melanoma cell line and melanoma tumors were lysed and miRNAs were extracted. After complementary deoxyribonucleic acid (cDNA) synthesis, real-time PCR of samples was performed using miR-211 primers. Data was statistically analyzed by Student’s t-test. Findings: Average expression of miR-211 in melanoma cell line was significantly higher than melanoma tumors. Conclusion: Due to the lower expression of miR-211 in murine melanoma tumors in comparison to murine melanoma cells, miRNA may be involved in invasive properties of melanoma cells in the mouse model of melanoma. Keywords: MiRNA, Murine melanoma cells, Real time polymerase chain reaction