اثر لیگاسیون ورید ارتباطی عمقی ناحیه‌ی دیستال در بهبود علایم فشار خون وریدی بیماران در عمل فیستول شریانی- وریدی به صورت Side to side cubital

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با وجود دسترسی گسترده به دیالیز که موجب افزایش طول عمر بیماران مبتلا به بیماری کلیوی مرحله‌ی نهایی (ESRD یا End stage renal disease) شده است، مشکلات تعبیه و ترمیم اکسس‌های از کار افتاده، موجب افزایش دوره‌های بستری و هزینه‌ها در تمام دنیا می‌شود. بستن ورید پرفوران، سبب فراهم شدن حداکثر جریان در وریدهای سطحی و پیشرفت رسیدن فیستول شریانی- وریدی (AVF یا Arteriovenous fistula) می‌شود، و احتمال می‌رود بتواند خطر سندرم Steal و فشار خون وریدی را کاهش دهد. روش‌ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بود و بر روی 70 بیمار که تحت عمل تعبیه‌ی Side to side cubital AVF قرار گرفته بودند، انجام گرفت. بیماران به دو گروه مساوی (هر گروه 35 نفر) با بستن ورید پرفوران و بدون بستن ورید پرفوران تقسیم شدند. داده‌ها شامل سن، جنس، علایم و نشانه‌های فشار خون وریدی در هر دو گروه جمع‌آوری و مقایسه شد. یافته‌ها: میانگین سنی بیماران 2/16 ± 6/58 سال بود (محدوده‌ی سنی 13تاو 84 سال). در این مطالعه هیچ تفاوت آماری معنی‌داری در توزیع فراوانی جنس، علایم و نشانه‌های فشار خون وریدی بین دو گروه مشاهده نشد. در بررسی توزیع فراوانی عوامل خطر ESRD بین دو گروه (بیماری کلیوی، فشار خون، دیابت ملیتوس، بیماری کبدی، بیماری ایسکمیک قلب، مصرف سیگار و مصرف مواد مخدر)، تنها مصرف سیگار بین دو گروه اختلاف معنی‌دار داشت. نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که لیگاسیون ورید ارتباطی عمقی ناحیه‌ی دیستال (پرفوران) اثری در بهبود علایم و نشانه‌های فشار خون وریدی در بیمارانی که تحت عمل Side to side cubital AVF قرار گرفته بودند، نداشت. واژگان کلیدی: ورید پرفوران، فشار خون وریدی، Side to side AVF، سندروم Steal

عنوان مقاله [English]

Effects of Perforating Vein Ligation on Symptoms of Venous Hypertension in Side to Side Arteriovenous Fistula Procedure

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Beigi 1
  • Ladan Shahmoradi 2
1 Associate Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The widespread availability of dialysis prolongs the lives of patients with end-stage renal disease (ESRD). However, repairing failing vascular access lead to longer hospitalization and increased costs throughout the world. Perforating vein ligation causes maximum flow in superficial veins and promotes the maturation of arteriovenous fistula (AVF). We thus postulated that it can reduce the risk of steal syndrome and venous hypertension. Methods: This clinical trial study was performed on 70 patients for whom side to side cubital AVF was fixed. The subjects were divided to two groups of 35. In one group, the perforating vein was ligated while in the other, it was not. The two groups were then compared regarding age, sex, and signs and symptoms of venous hypertension. Findings: The mean age of our participants was 58.6 ± 16.2 years (range: 13-84 years). There were not any statistically significant differences in sex or signs and symptoms of venous hypertension between the two groups. In addition, except smoking, the two groups did not have significant differences in ESRD risk factors (renal disease, hypertension, diabetes mellitus, hepatic disease, ischemic heart disease, smoking, and addiction). Conclusion: Our study showed that perforating vein ligation did not have any effects on improving the signs and symptoms of venous hypertension in patients with side to side cubital AVF. Keywords: Perforating vein, Venous hypertension, Side to side arteriovenous fistula, Lipodermatosclerosis, Steal syndrome