سنجش اثر ضد هرپسی چای سبز بر ویروس هرپس سیمپلکس نوع یک در زمان‌های گوناگون

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

کارشناس ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد قم، قم، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه درمان بیماری‌های ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس نوع یک با داروهای شیمیایی به دلیل پیدایش مقاومت دارویی و دوره‌ی نهفتگی ویروس با مشکلاتی روبرو شده است. به همین دلیل به داروهای ضد هرپسی نوین نیاز است. در این پژوهش اثر ضد هرپسی گیاه چای سبز در برابر ویروس هرپس سیمپلکس نوع یک در زمان‌های گوناگون بررسی شد. روش‌ها: نخست عصاره‌ی آبی این گیاه فراهم گردید و پس از سنجش آستانه‌ی توکسیسیته‌ی آن بر روی دودمان یاخته‌ای Hep-2 (Human epithelial type 2) با ارزیابی CPE (Cytopathic effect)، اثر ضد هرپسی عصاره‌‌ی گیاهی با روش بازدارندگی CPE ویروس در زمان‌های یک، دو و سه ساعت بررسی گردید. یافته‌ها: عصاره‌ی چای سبز در غلظت‌های غیر توکسیک به کار رفته (1000 میکروگرم در میلی‌لیتر) بر روی دودمان‌های یاخته‌ای اثر ضد ویروسی بسیار خوبی را بر روی ویروس هرپس سیمپلکس نوع یک نشان داد. این گیاه یک ساعت پس از بردن ویروس بر روی یاخته‌ها بیشترین ویژگی ضد هرپسی را نشان داد. نتیجه‌گیری: گیاه چای سبز در بالاترین غلظت غیر توکسیک به کار رفته هیچ گونه اثر کشندگی بر روی یاخته‌ها نداشت. بیشترین ویژگی ضد هرپسی عصاره‌ی چای سبز یک ساعت پس از بردن ویروس بر روی یاخته‌ها دیده شد. برای پیدا کردن مکانیسم اثر این دارو نیاز به پژوهش‌های بیشتر می‌باشد تا در ساخت داروهای ضد ویروسی به کار رود. واژگان کلیدی: چای سبز، اثر ضد ویروسی، هرپس سیمپلکس نوع یک  

عنوان مقاله [English]

Assessment of Antiherpetic Effect of Camellia Sinensis against Herpes Simplex Virus Type 1

نویسنده [English]

  • Maliheh Farahani
Department of Microbiology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

Background: As viral resistance to available chemical drugs causes problems in the treatment of herpes simplex virus type 1 infection, there is an evolving need for new antiherpes drugs. In the present study Camellia sinensis plant was assessed for antiviral activity against herpes simplex virus type 1 in different times. Methods: Different parts of Camellia sinensis plant, collected from Iran, were extracted with different methods to obtain a crude aqueous extract. This extract was screened for its cytotoxicity against HEp-2 cell line by cytopathic effect (CPE) assay. Antiviral properties of the plant extract were determined by cytopathic effect inhibition assay. Findings: Camellia sinensis extract exhibited significant antiviral activity at nontoxic concentrations to the cell line used. The findings have indicated that the extract has the most antiherpes property when used an hour after virus inoculation. Camellia sinensis extract has not had toxic effects at the highest concentrations (1000 μg/ml) in the cell lines used. Conclusion: Camellia sinensis extract has shown significant antiherpetic efficacy. Further research is needed to elucidate the active constituents of this plant which may be useful in the development of new and effective antiviral agents. Keywords: Antiviral agents, Herbal medicine, Camellia sinensis, Herpes simplex virus type 1