بررسی ارتباط سطح سرولوپلاسمین سرم با چاقی و تعدادی از شاخص‌های متابولیک و التهابی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه تغذیه‌ی بالینی، دانشکده‌ی تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه تغذیه‌ی بالینی، دانشکده‌ی تغذیه و علوم غذایی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مکانیسم‌های بالقوه که در زمینه‌ی بروز چاقی و ارتباط چاقی با عوارض متابولیک ناشی از آن پیشنهاد شده است، التهاب خفیف سیستمیک می‌باشد. به تازگی بعضی مطالعات سطح سرولوپلاسمین (Cp یا Ceruloplasmin) سرم را به عنوان یک عامل خطر برای بیماری‌های قلبی- عروقی معرفی کرده‌اند. این مطالعه جهت بررسی ارتباط سطح سرمی سرولوپلاسمین با چاقی و برخی از شاخص‌‌های متابولیک و التهابی، در راستای شناسایی بیومارکرهای جدید برای چاقی انجام شد. روش‌ها: 61 فرد با نمایه‌ی توده‌ی بدنی (Body mass index یا BMI) بالاتر یا مساوی 25 کیلوگرم بر متر مربع (گروه مورد)، و 61 نفر با BMI کمتر از 25 کیلوگرم بر متر مربع (گروه شاهد)، که از نظر سن و جنس یکسان انتخاب شده بودند، وارد مطالعه شدند. سطح سرولوپلاسمین سرم، قند خون ناشتا (Fasting blood sugar یا FBS)، کلسترول تام، LDL (Low density lipoprotein)، HDL (High density lipoprotein) و hsCRP (High-sensitivity C-reactive protein) در این افراد اندازه‌گیری شد و ارتباط سطح سرولوپلاسمین سرم با BMI و متغیرهای ذکر شده مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین سطح Cp سرم در دو گروه اختلاف معنی‌داری نداشت. در کل افراد و در گروه مورد و شاهد، به تفکیک، ارتباط معنی‌داری میان سطح Cp سرم و BMI دیده نشد، هر چند در گروه شاهد این رابطه‌ی مثبت به سطح معنی‌داری نزدیک بود (07/0 = P، 49/0 = β). از میان متغیرهای پایه شامل سن، جنس، FBS، کلسترول تام، LDL، HDL، تری‌گلیسرید و hsCRP، میان سطح Cp سرم و سطح تری‌گلیسرید سرم رابطه‌ی مثبت معنی‌داری دیده شد. نتیجه‌گیری: در این مطالعه بین سطح Cp سرم و چاقی رابطه‌ی معنی‌داری دیده نشد، هر چند در افراد با وزن طبیعی این رابطه‌ی مثبت به سطح معنی‌داری نزدیک بود. از میان شاخص‌های متابولیک و التهابی مورد بررسی، فقط رابطه میان سطح Cp و تری‌گلیسرید سرم معنی‌دار بود. واژگان کلیدی: چاقی، سرولوپلاسمین، التهاب، نمایه‌ی توده‌ی بدن

عنوان مقاله [English]

Associations between Serum Ceruloplasmin Level, Obesity and Metabolic and Inflammatory Indexes

نویسندگان [English]

  • Seyyed Morteza Safavi 1
  • Rahele Ziaei 2
  • Mohammad Reza Maracy 3
1 Associate Professor, Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 MSc Student, Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Among the pathophysiological mechanisms of obesity, obesity-induced inflammation has been suggested as a potential link with obesity-related metabolic disturbances and chronic disease. Recently, some studies have proposed serum ceruloplasmin (CP) level as a risk factor for cardiovascular diseases. In this study, we aimed to investigate the relation between serum CP level (as a new biomarker for obesity) and obesity. Methods: In a case-control study in Isfahan, Iran, 61 obese persons with body mass index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (case group) and 61 persons with BMI < 25 kg/m2 (control group) were evaluated. Serum CP level, fasting blood sugar, total cholesterol, low density lipoprotein cholesterol (LDL-c), high density lipoprotein cholesterol (HDL-c), triglyceride, and high sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) were measured in all subjects. Findings: There were no significant associations between serum CP level and BMI either among the whole population or in any the case and control groups separately. Correlation analysis showed that serum CP level was positively correlated with serum triglyceride. No significant association was observed between CP and other variables. Conclusion: Serum CP level was not related with obesity in this group of subjects. However, we found a significant positive association between serum CP and triglyceride levels. Keywords: Ceruloplasmin, Obesity, Body mass index, Inflammation