دوره و شماره: دوره 30، شماره 187، خرداد و تیر 1391، صفحه 553-598