بررسی علل ویروسی سندرم تنفسی شبه آنفلوانزا در کودکان بستری

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه کودکان و نوزادان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دستیار کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، انجمن دانشجویی تحقیقات ایدز و سرطان ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: علایم بالینی عفونت‌های ویروسی سندرم شبه آنفلونزا (Influenza like syndrome) مشابه است. هدف ازاین مطالعه بررسی فراوانی و آلودگی به ویروس‌های  RSV(Respiratory syncytial virus) و آنفولانزا در کودکان بستری با شکایت تنفسی شبه آنفلونزا و ارزیابی شیوه‌های تشخیصی درمانی جدید بود. روش‌ها: این مطالعه، یک بررسی توصیفی-تجربی و آینده‌نگر بود. نمونه‌های مورد آزمون، بیماران ١ ماهه تا ١٧ سالی بودند که با شکایت سندرم تنفسی شبه آنفلونزا به بیمارستان علی اصغر تهران از فروردین تا اسفند ١٣٨٩ مراجعه کردند. نمونه‌ی ته حلق بیماران برای PCR (Polymerase chain reaction) ویروس‌های آنفلوانزا و RSV فرستاده شد. بعد از نمونه‌گیری و ارسال آزمایشات داروی اسلتامی ویر برای همه‌ی بیماران شروع شد. اطلاعات به دست آمده در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 با آزمون‌‌های Fisher exact، 2χ و  ANOVAآنالیز شدند و ٥ ٠/٠≤  P معنی‌دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: 66 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند.  PCR٢/٤٢ درصد از بیماران (٢٨ نفر) مثبت بود. شایع‌ترین ویروس‌های شناخته شده به ترتیب شیوع ویروس‌ آنفلوانزای A (٧/١٩ درصد)، RSV-A (٦/١٠ درصد) و B-RSV (١/٩ درصد) بودند. بیماران مبتلا به آنفلوانزای B بالاترین سن (٩ سال و سه ماه) و RSV-B کمترین سن ( ٥/٤ ماه) را داشتند (٠٠٧/٠ > P). شایع‌ترین یافته‌ی بالینی دیسترس تنفسی (٣/٨٣ درصد) بود. شنیدن ویز بیشتر به نفع آنفلوانزای A و RSV-B بود (٠٣/٠ > P). بیشترین مدت تب‌دار بودن بعد از شروع اسلتامی ویر در مبتلایان به آنفلوانزای  A(٤٣ ساعت) دیده شد (٠٠١/٠ > P). ESR (Erythrocyte sedimentation rate) بالای 30 تنها در گروه  RSV-Aو با درصد شیوع ١/٨ درصد تشخیصی بود (٠٣٥/٠ > P). از نظر یافته‌های CXR (chest x ray) نمای رتیکولوندولر دو طرفه و انفیلتراسیون در گروه‌های آنفلوانزای A و RSV-B شیوع بیشتری داشت ولی از این نظر دو اتیولوژی از هم قابل افتراق نبودند (٠٧/٠ = P). شایع‌ترین بیماری‌های زمینه‌ای ریفلاکس معده به مری، اختلال رشد و سابقه‌ی اسپلنکتومی بودند. نتیجه‌گیری: بهتر است هنگام مراجعه‌ی بیماری با علایم سندرم تنفسی شبه آنفلونزا، نمونه‌ی ته حلق مناسب PCR فرستاده شود و سپس داروی ضد ویروسی آغاز گردد. تصمیم‌گیری برای ادامه‌ی درمان بر اساس نتیجه‌ی PCR است. واژگان کلیدی: سندرم شبه آنفلونزا، ویروس، PCR، اسلتامی ویر

عنوان مقاله [English]

Infections with Respiratory Syncytial and Influenza Viruses in Hospitalized Children with Influenza-Like Syndrome

نویسندگان [English]

  • Alireza Nateghian 1
  • Kourosh Yousefi 2
  • Mehdi Shiri 3
1 Associate Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Resident, Department of Pediatrics, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Student of Medicine, School of Medicine, Iranian Students Society for Cancer and HIV Research (ISCH), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Different respiratory viruses cause influenza-like syndrome. The aim of this study was to determine the contribution of respiratory syncytial virus (RSV) and influenza viruse in hospitalized children with influenza-like syndrome. Methods: during November 2010-May 2011, we enrolled 66 patients (1 months to 17 years old) with clinical evidence of influenza-like syndrome who were admitted in Aliasghar Pediatrics Hospital in Tehran, Iran. Oseltamivir (30-75 mg bid) was prescribed after taking nasopharyngeal specimens for polymerase chain reaction (PCR) detection of influenza A and B, and RSV A and B. The collected data was analyzed by Fisher's exact test, and analysis of variance in SPSS16. Findings: Viral agents were identified from 28 cases (42.4%). The most commonly detected viruses were the flu A virus (19.7%), RSV A (10.6%), and RSV B (9.1%). The highest mean age belonged to the flu A cases (9.25 years). Children with RSV B infections had the lowest mean age (4.5 months) (P = 0.007). The most notable clinical finding was respiratory distress (83.3%). Wheezing was more in favor of flu A and RSV B infections (P = 0.03). The longest duration of fever after receiving oseltamivir was seen in patients with flu A virus infection (43 hours). Estimated sedimentation rate (ESR) more than 30 was only diagnosed in RSV A cases with a prevalence rate of 8.1% (P = 0.035). Chest X ray revealed bilateral reticulonodular and infiltration to be more prevalent in flu A and RSV B cases. However, these two viruses could not be differentiated from each other (P = 0.07). Conclusion: Based on our findings, in patients with influenza-like syndrome, specimens should be taken for PCR. Antiviral drugs need to be initiated. However, continuing the regimen depends on PCR results. Keywords: Influenza-like syndrome, Virus, Polymerase chain reaction, Oseltamivir