تأثیر یک دوره‌ی برنامه‌ی بازتوانی بر عملکرد سیستولی و توده‌ی بطن چپ در بیماران پس از سکته‌ی قلبی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات بازتوانی قلبی، پژوهشکده‌ی قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 فلوشیپ الکتروکاردیوگرافی، مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی قلبی، مرکز تحقیقات قلب و عروق رجایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 متخصص پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تأثیر مثبت برنامه‌های بازتوانی ورزشی در بیماران قلبی در تحقیقات مختلف به اثبات رسیده است، اگر چه بهبود در عملکرد سیستولی و جلوگیری از فرآیند ریمودلینگ در نتیجه‌ی این برنامه جای بحث و تحقیق دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر 8 هفته برنامه‌ی بازتوانی بر عملکرد سیستولی و توده‌ی بطن چپ در بیماران مبتلا به سکته‌ی قلبی بود. روش‌ها: بدین منظور تعداد 29 نفر بیمار مبتلا به سکته‌ی قلبی (15 نفر گروه تجربی و 14 نفر گروه شاهد) به مدت 8 هفته هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 1 ساعت با شدت 65 تا 85 درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه در برنامه‌ی بازتوانی شرکت کردند. قبل از شروع برنامه‌ی بازتوانی و بعد از آن از بیماران برای ارزیابی عملکرد سیستولی و توده‌ی بطن چپ اکوکاردیوگرافی دو بعدی و M-mode انجام شد. سپس داده‌ها با استفاده از آزمون ANCOVA و Paired-t در سطح آلفای 5 درصد تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد برنامه‌ی بازتوانی بهبود معنی‌داری در شاخص‌های عملکرد سیستولی در بیماران ایجاد کرد. در پایان برنامه‌ی بازتوانی قطر پایان دیاستولی در گروه شاهد نسبت به گروه تجربی افزایش پیدا کرد. در گروه تجربی حجم پایان دیاستولی و حجم پایان سیستولی کاهش معنی‌داری و کسر جهشی و حجم ضربه‌ای به طور افزایش معنی‌داری پیدا کردند. توده‌ی بطن چپ در گروه تجربی کاهش معنی‌دار داشت اما این کاهش در مقایسه با گروه شاهد معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می‌رسد برنامه‌ی بازتوانی قلبی به مدت 8 هفته هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 1 ساعت باعث بهبود در عملکرد سیستولی در بیماران مبتلا به سکته قلبی می‌شود و از فرآیند بزرگ شدن قلب جلوگیری می‌کند. واژگان کلیدی: بازتوانی قلبی، عملکرد سیستولی، توده‌ی بطن چپ، سکته‌ی قلبی

عنوان مقاله [English]

Effects of a Cardiac Rehabilitation Program on Left Ventricular Systolic Function and Mass in Patient after Myocardial Infarction

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Basati 1
  • Mehdi Kargarfard 2
  • Masoumeh Sadeghi 3
  • Allahyar Golabchi 4
  • Reza Rozbahani 5
1 Department of Physical Education and Sport Sciences, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Cardiac Rehabilitation Research Center, Isfahan Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Cardiologist, Fellowship of Interventional Electrophysiology, Cardiac Electrophysiology Research Center, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The positive effects of cardiac rehabilitation programs (CRPs) on cardiovascular patients have been demonstrated. However, their effectiveness in improving systolic function and preventing remodeling process needs to be further evaluated. The aim of this study was to examine the effects of an 8-week CRP on left ventricular systolic function and mass in patients after myocardial infarction. Methods: A total number of 29 male patients with myocardial infarction were allocated into cardiac training group (n = 15; mean age = 54.2 ±9.04 years) and control group (n = 14; mean age = 51.71 ± 6.98 years). Patients in the training group performed an 8-week CRP with an intensity of 60-85% of maximum heart rate. The program was performed 3 times a week and each session lasted 60 minutes. Before the CRP and at the end of the study, all patients underwent 2-dimentional echocardiography for left ventricular systolic function and mass to be assessed. Findings: Our findings showed that the 8-week CRP improved left ventricular systolic function in the patients. At the end of the CRP, left ventricular end diastolic dimension increased in the control group. On the other hand, end diastolic volume and end systolic volume decreased significantly in the training group. In addition, ejection fraction and stroke volume increased significantly in the training group. Although left ventricular mass decreased in the training group, the difference between the two groups was not significant. Conclusion: An 8-week CRP in post-myocardial infarction patients can lead to improved systolic function and decreased left ventricular mass and thus prevent cardiomegaly. Keywords: Cardiac rehabilitation, Systolic function, Left ventricular mass, Myocardial infarctio