ارزیابی جراحی تنگی تراشه: مطالعه‌ی گذشته‌نگر، پیش‌آگهی و بقا

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرمآباد، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

4 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان ، ایران

چکیده

مقدمه: در این مطالعه نتایج و عوارض تنگی تراشه و جراحی ترمیمی تراشه مورد بررسی قرار گرفت. روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی گذشته‌نگر بیمارانی که طی سال‌های 1386-1376 در بخش جراحی توراکس بیمارستان الزهرا (س) اصفهان تحت جراحی ترمیم تنگی تراشه قرار گرفته بودند، بررسی شدند. اطلاعات حاصل از بیماران شامل سن، جنس، علت تنگی، زمان ایجاد علایم، طول قطعه‌ی برداشته شده، عوارض بعد از عمل جراحی، وضعیت فعلی و نگرش بیمار نسبت به وضعیت خود بود. اطلاعات با توجه به شاخص‌‌های آماری توصیفی آنالیز شد. یافته‌ها: 52 نفر از بیمارانی که تحت درمان جراحی تنگی تراشه قرار گرفته بودند، با میانگین سنی 67/2 ± 15/39 سال بررسی شدند. 75 درصد از بیماران مرد بودند. تنگی نفس، شایع‌ترین علامت بود (75 درصد). از نظر عوارض 7/7 درصد دچار عفونت محل زخم، 2/21 درصد دچار عود تنگی و 9/1 درصد دچار شکست آناستوموز شدند. میزان مرگ و میر عمل جراحی 8/5 درصد و میزان موفقیت جراحی 73 درصد بود. در پیگیری بیماران، 8/5 درصد خشونت صدا، 8/3 درصد تراکئوستومی و 8/3 درصد تنگی نفس بدون اختلال عملکرد روزمره داشتند.7 بیمار پس از عود تحت دیلاتاسیون موفق قرار گرفتند. درمان در 5/86 درصد موفق بود. 50 درصد بیماران وضعیت خود را بسیار بهتر، 6/34 درصد بهتر، 5/11 درصد بدون تغییر و 8/3 درصد بدتر ذکر کردند. نتیجه‌گیری: مدت لوله‌گذاری در بیماران 21 روز بود، که طولانی است و ضرورت برنامه‌ریزی را، جهت کاهش این زمان،روشن می‌سازد. میزان موفقیت نهایی (5/86 درصد) به مطالعات مشابه نزدیک بود. واژگان کلیدی: درمان جراحی، تنگی تراشه، رزکسیون، آناستوموز

عنوان مقاله [English]

Surgical Management of Tracheal Stenosis: A Retrospective Study of Prognosis and Survival

نویسندگان [English]

  • Seyed Abbas Tabatabaee 1
  • Seyed Mozafar Hashemi 1
  • Saba Moradifar 2
  • Mojtaba Ahmadinejad 3
  • Masood Poornaqi 4
1 Associate Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine, Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran
4 Student of Medicine, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The goal of this study was to evaluate the results and complications of tracheal stenosis and tracheal reconstructive surgeries. Methods: This descriptive study was conducted on patients whose tracheal stenosis was repaired by surgery in the Thorax Center of Alzahra Hospital (Isfahan, Iran) during 1998-2008. Data of patients including age, sex, etiology of stenosis, signs and symptoms onset after intubation, length of resected sections, postoperative complications, and patient's attitude toward recovery was collected and analyzed by descriptive statistics. Findings: A total number of 52 patients with the mean age of 39.15 ± 2.67 years were included and studied. Males constituted 75% of the population. The most common sign was dyspnea (75%). Postoperative complications included wound infection (7.7%), recurrent stenosis (21.2%), and disruption (1.9%). Mortality and success rates were 5.8% and 73%, respectively. In the follow up, hoarseness, mild dyspnea without significant function drop, and tracheostomy were observed in 5.8%, 3.8%, and 3.8% of the patients, respectively. In addition, in 7 patients, bronchoscopic dilation was performed after disease recurrence. Treatment was successful in 86.5% of the cases. Patients' attitude significantly improved in 50% of the patients and fairly improved in 34.6% of the subjects. However, 11.5% showed no improvement in the attitude and 3.8% admitted that their condition was worse. Conclusion: The intubation period was 21 days that is long. Therefore, more planning needs to be performed to reduce this time. Ultimate success rate was close to similar studies. Keywords: Surgical treatment, Tracheal stenosis, Resection, Anastomosis