ویژگی‌های اپیدمیولوژیک و بالینی سردرد میگرنی در بیماران کلینیک نورولوژی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه داخلی مغز و اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار، مرکز تحقیقات علوم اعصاب اصفهان، گروه داخلی مغز و اعصاب، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: میگرن یکی از بیماری‌های به نسبت شایع و ناتوان‌کننده محسوب می‌گردد. نظر به تفاوت‌های جغرافیایی در اپیدمیولوژی آن و در راستای بهبود مراقبت از مبتلایان، این مطالعه به منظور ارزیابی خصوصیات اپیدمیولوژیک و ویژگی‌های بالینی سردرد میگرنی در شهرستان اصفهان، انجام گرفت. روش‌ها: این مطالعه به روش مقطعی و توصیفی در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به مدت ٩ ماه در کلینیک نورولوژی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان انجام شد. از یک پرسشنامه‌ی پایا و روا برای جمع‌آوری اطلاعات دموگرافیک و ویژگی‌های بالینی سردرد استفاده گردید. از بین بیماران مراجعه‌کننده با شکایت سردرد، مبتلایان به میگرن طبق معیار انجمن بین‌المللی سردرد (International headache society یا IHS) جهت پر کردن پرسشنامه انتخاب شدند. یافته‌ها: از بین ٧٦٤ بیمار مراجعه‌کننده با سردرد، ٨٤ نفر (11 درصد) مبتلا به سردرد میگرنی بودند، که از 59/5 درصد آن‌ها زن و 40/5 درصد آن‌ها مرد بودند. سن متوسط بیماران مبتلا به میگرن 31/3 سال بود و 60/7 درصد آن‌ها متأهل بودند. شایع‌ترین محرک‌های سردرد میگرن شامل استرس (73/8 درصد)، اختلالات خواب (61/9 درصد) و خستگی (59/5 درصد) بودند. میانگین تعداد حملات سردرد در ماه 8/2 حمله بود و میانگین طول مدت هر حمله سردرد، 14/2 ساعت بود. پر مصرف‌ترین مسکن در زمان حملات سردرد، ایبوپروفن گزارش شده بود. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این پژوهش، میگرن بیشتر در زنان گروه سنی 25-34 سال که ازدواج کرده‌اند، دیده می‌شود. ویژگی‌های بالینی سردرد میگرنی در بیماران ما تا حدود زیادی مشابه با معیارهای بین‌المللی IHS بود. واژگان کلیدی: میگرن، اپیدمیولوژی، سردرد

عنوان مقاله [English]

Epidemiologic and Clinical Characteristics of Migraine Headaches: A Descriptive Study in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

  • Foroud Aghapour Zangeneh 1
  • Ahmad Chitsaz 2
  • Mohammad Reza Najafi 2
  • Rasul Norouzi 3
1 Student of Medicine, School of Medicine And Student Research committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Resident, Isfahan Neurosciences Research Center, Department of Neurology, Student Research committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Migraine is one of the most disabling disorders. Considering geographical differences in reported epidemiology and lack of data in our city, the aim of the present study was to describe the natural history of migraine headaches in Isfahan, Iran. Methods: This descriptive study was conducted in the neurology clinic of Isfahan University of Medical Sciences (Isfahan, Iran) during 2011. A questionnaire containing validated questions was designed to obtain data about the demographic and headache characteristics.  Among the patients presented with headache, subjects with confirmed diagnosis of migraine (based on the criteria of the International Headache Society) were selected to fill out the questionnaires. Findings: Among 764 patients with the complaint of headache, 84 (11%) subjects were confirmed to have migraine headaches. Of the 84 patients, 59.5% were women and 40.5% were men. Their mean age was 31.3 years old and 60.7% were married. The most common migraine triggers were stress (73.8%), sleep disturbances (61.9%), and fatigue (59.5%). The  mean frequency of headaches was 8.2 attacks per month with an average duration of 14.2 hours per attack. Ibuprofen was the most common used analgesic. Conclusion: According to the results of our study, migraine is more prevalent in married women aging 25 to 34 years old.  Clinical characteristics of migraine headaches in our patient were nearly compatible with the International Headache Society criteria. Keywords: Migraine, Epidemiology, Headache