دوره و شماره: دوره 30، شماره 192، مرداد و شهریور 1391، صفحه 774-808