بررسی میانگین سطح سرمی ویتامین D در زنان سالمند مراجعه کننده به آزمایشگاه‌های شهر اصفهان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ویتامین D از عناصر ضروری بدن و تنظیم‌ کننده‌ی کلسیم است و در بسیاری از بافت‌ها گیرنده دارد. در سال‌های اخیر کمبود ویتامین D از مشکلات شایع کشور‌های جهان شناخته شده است که عوارض زیادی به خصوص در سالمندان دارد. به دلیل افزایش جمعیت سالمند در ایران و وجود عوامل خطر متعدد برای ابتلا به این کمبود، آگاهی از میانگین ویتامین D و شناسایی عوامل خطر می‌تواند ما را در یافتن راهکارهایی جهت بهبود زندگی در این دوران یاری دهد. روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی مقطعی بود که در سال 1390 در اصفهان انجام شد. جامعه‌ی هدف زنان بالای 60 سال بودند. سطح سرمی ویتامین D با روش ELISA در افراد مراجعه‌ کننده به آزمایشگاه‌ها تعیین شد. اطلاعات به دست آمده به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 و آزمون‌های مربوط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین ویتامین D در زنان مورد مطالعه 13/70 ± 55/141 نانومول در لیتر و حداقل و حداکثر سطح سرمی ویتامین D به ترتیب 9/36 و 8/365 نانومول در لیتر بود. میانگین سطح ویتامین D بر حسب گروه‌های سنی اختلاف معنی‌داری داشت (043/0 = P). میانگین سطح ویتامین D در زنان دارای مصرف مکمل به طور معنی‌داری بالاتر بود (003/0 = P). میانگین سطح ویتامین D بر حسب گروه‌های شاخص توده‌ی بدنی نیز اختلاف معنی‌داری داشت (023/0 = P). نتیجه‌گیری: طبق این مطالعه و به دلیل شیوع کمبود ویتامین D، شناسایی فاکتورهای مؤثر بر کمبود ویتامین D و روش‌های جلوگیری از بروز آن در سالمندان ضروری به نظر می‌رسد. واژگان کلیدی: ویتامین D، (OH)D25، سالمندان، کمبود، عوارض

عنوان مقاله [English]

Mean Serum Levels of Vitamin D in Elderly Women, Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Ishaghi 1
  • Neda Zamani 1
  • Zohreh Moradi 2
1 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: In recent years, it is well-known that vitamin D deficiency has many complications, especially in elderly people and especially in Iran due to existence of multiple risk factors. So, awareness of vitamin D average and identify risk factors can be helpful to find ways to improve life in elderly. Methods: This cross-sectional study was conducted in Isfahan, Iran, during 2011. Our cases were 180 women with the age of more than 60 years referred to 2 laboratories in Isfahan. The 25(OH)D serum level were measured by ELISA method and then, final statistical evaluations were analyzed. Findings: The mean vitamin D concentration was 141.55 ± 70.13 nm/l and the minimum and maximum serum levels of vitamin D were 36.9 and 365.8 nm/l, respectively. The ANOVA test showed that the mean vitamin D level had a significant difference according to age group (P = 0.043) and body mass index (BMI) (P = 0.023). The mean vitamin D level was significantly higher in women using vitamin D supplements (P = 0.003). Conclusion: According to this study, due to prevalence of vitamin D deficiency in Iran, it is necessary to identify its risk factors and prevent it in elderly people. Keywords: Vitamin D, Deficiency, 25(OH)D, Elderly, Complications