مقایسه‌ی روش‌های کشت و PCR برای تشخیص اختصاصی سودوموناس آئروژینوزا و فراوانی درصد مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها بر روی نمونه‌های بالینی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه میکروب شناسی، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی مرکزی، واحد علوم و تحقیقات مرکزی، اراک، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه میکروب‌شناسی، بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

3 استادیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

4 پزشک عمومی، گروه کنترل و پیشگیری بیماری‌ها، معاونت بهداشتی استان زنجان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

چکیده

مقدمه: سودوموناس آئروژینوزا یک پاتوژن فرصت‌طلب بیمارستانی مهم گرم منفی است. به دلیل داشتن مقاومت ذاتی و اکتسابی به آنتی‌بیوتیک‌های متعدد، نامطلوب شناخته ‌شده است. روش‌های متفاوتی در آزمایشگاه بالینی برای تشخیص سودوموناس آئروژینوزا اعمال می‌شود. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی روش‌های فنوتیپی و تکنیک واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (Polymerase chain reaction یا PCR) برای شناسایی سودوموناس آئروژینوزا و فراوانی درصد مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها بر روی نمونه‌های بالینی بیماران بستری در بیمارستان ولی عصر (عج) زنجان بود. روش‌ها: در این مطالعه، 70 سویه‌ی سودوموناس آئروژینوزا که از نمونه‌های بالینی متفاوت جدا شده بودند، به کار گرفته شد و وجود سودوموناس آئروژینوزا به واسطه‌ی قرار گرفتن روی محیط کشت ترکیبی (مولر هینتون آگار، بلاد آگار و مکانکی آگار) و همچنین انجام تست‌های بیوشیمیایی پایه مورد بررسی قرار گرفت. پس از کشت، آنتی‌بیوگرام به روش Kirby-Bauer در کنار آنتی‌بیوتیک‌های مختلف انجام شد. سپس DNA ژنومیک باکتری استخراج شده و توالی هدف مورد نظر به نام ژن اگزوتوکسین A تکثیر یافت. یافته‌ها: در کل 300 ایزوله در این مطالعه آنالیز شد که 70 ایزوله به وسیله‌ی تست‌های فنوتیپی به عنوان سودوموناس آئروژینوزا شناسایی شده است. ژن ETA (Exotoxin A) در 66 ایزوله‌ی آن از طریق PCR برای پرایمرهای اختصاصی ژن اگزوتوکسین A مثبت بودند. بیشترین میزان مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های مروپنم، سفوتاکسیم و سفتازیدیم و کمترین مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های سیپروفلوکساسین یا پیپراسیلین بود. نتیجه‌گیری: این نتایج نشانگر آن است که روش PCR ذکر شده در بالا می‌تواند تشخیصی با حساسیت بالا، آسان، سریع و اختصاصی برای سودوموناس آئروژینوزا در نمونه‌های بالینی فراهم کند. همچنین دقت در انتخاب آنتی‌بیوتیک مناسب برای درمان، از ایجاد سویه‌های مقاوم جلوگیری خواهد نمود. واژگان کلیدی: سودوموناس آئروژینوزا، PCR، اگزوتوکسین A

عنوان مقاله [English]

Comparison of Conventional Culture Methods and Polymerase Chain Reaction (PCR) for Specific Detection of Pseudomonas Aeruginosa

نویسندگان [English]

  • Massumeh Doosti 1
  • Mehdi Haj Ojagh Faghihi 2
  • Ali Ramazani 3
  • Mohammad Reza Saini 4
1 MSc Student, Department of Microbiology, School of Basic Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Department of Clinical Medicine, Vali-e-Asr Hospital, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Biotechnology, School of Pharmacy, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran
4 General Practitioner, Center for Disease Control and Prevention, Vice-Chancellor for Health, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Background: Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa), a major gram-negative opportunistic nosocomial pathogen, is notoriously known because of its intrinsic and acquired multiple antibiotic resistances. Different methods are applied in the clinical laboratory to detect Pseudomonas aeruginosa. The aim of this study was to compare culture and molecular diagnostic assays for the detection of Pseudomonas aeruginosa. Methods: In this study, 70 Pseudomonas aeruginosa strains isolated from different clinical specimens were used. The specimen was examined for the presence of Pseudomonas aeruginosa by plating onto a combination of culture media (Muller Hinton agar, Blood agar, and McConkey agar) and also basic biochemical testes. In addition, from the culture, genomic bacterial DNA was extracted and was amplified employing sequence-specific target, namely the exotoxin A (ETA) gene locus by polymerase chain reaction (PCR) method. Findings: From the total 300 isolates analyzed in this study, 70 were found by phenotypic tests as  P. aeruginosa. The ETA gene was found in 66 isolates (94.3%) by PCR with exotoxin A primers. Conclusion: These results suggest that the PCR-method mentioned above can be used to provide a specific, rapid, simple, and highly sensitive detection of Pseudomonas aeruginosa in clinical samples. Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Polymerase chain reaction (PCR), Exotoxin A