فراوانی نسبی عوارض بیماران ترومای قفسه‌ی صدری با دو روش متفاوت رادیوگرافی کنترل قفسه‌ی صدری در 24 ساعت اول

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی وکمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: برای جلوگیری از عوارض ترومای قفسه‌ی صدری، تکرار رادیوگرافی کنترل و معاینات فیزیکی امری ضروری است. هدف از این مطالعه، تعیین فراوانی نسبی عوارض بیماران ترومای قفسه‌ی صدری با دو روش متفاوت رادیوگرافی کنترل قفسه‌ی صدری در 24 ساعت پس از تروما بود. روش‌ها: مطالعات به صورت یک کارآزمایی بالینی طی سال‌های 88-1387 انجام شد. بیماران با ترومای قفسه‌ی صدری به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول هر شش ساعت تحت رادیوگرافی کنترل و گروه دوم هر شش ساعت تحت معاینه‌ی فیزیکی قرار گرفتند. در گروه دوم فقط یک رادیوگرافی کنترل در پایان 24 ساعت گرفته شد. اطلاعات بیماران از نظر سن، جنس، وجود پنوموتوراکس ساده و کششی، مرگ و میر به علت ترومای قفسه‌ی صدری و اختلالات همودینامیک ناشی از هموتوراکس یا پنوموتوراکس کششی توسط چک لیست جمع‌آوری شد. اطلاعات با آزمون 2χ آنالیز گردید. یافته‌ها: 196 بیمار با میانگین سنی 59/17 ± 16/37 سال مورد بررسی قرار گرفتند. 78 درصد آن‌ها مرد و 22 درصد زن بودند. پنوموتوراکس کششی یا ساده و اختلالات همودینامیک در دو گروه اختلاف معنی‌داری نداشتند (به ترتیب 1= P و 3/0 = P). در سه بیماری که پنوموتوراکس ساده در گروه بدون رادیوگرافی کنترل رخ داد، این عارضه با معاینه‌ی فیزیکی (کاهش صدای ریوی) تشخیص داده شد. نتیجه‌گیری: در بیماران با ترومای قفسه‌ی صدری، تکرار معاینه‌ی فیزیکی می‌تواند جایگزین رادیوگرافی‌های کنترل قفسه‌ی صدری شود. واژگان کلیدی: ترومای قفسه‌ی صدری، رادیوگرافی قفسه‌ی صدری، عوارض

عنوان مقاله [English]

Evaluating Two Different Methods of Control Chest X-Ray in Patients with Chest Trauma

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Mohajeri 1
  • Mohammad Ali Rajabi 1
  • Babak Naderi 2
1 Associate Professor, Department of General Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of General Surgery, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Repeated physical examination and radiologic tests are necessary to prevent the complications in patients with thoracic injury. The aim of this study was to determine the cost-benefit of control chest x-ray (CXR) in these patients. Methods: In this prospective clinical trial, two groups of patients with chest trauma were evaluated. In one group, the control CXR every 6 hours was prepared and in the other group, repeated physical examination every 6 hours with only one CXR after 24 hours from admission was done. The patients had blunt or stab chest trauma without pneumothorax or hemothorax in first CXR. Data of age, sex, pneumothorax (simple or tension), hemothorax, lung contusion, hospital stay, mortality and homodynamic abnormality were collected and analyzed using chi-square test at the meaningful level of P < 0.05. Findings: Of 196 patients with mean of age 37.16 ± 17.59 years, 78% were men. There was not any tension pneumothorax or hemodynamic abnormality in two groups. Frequency of simple pneumothorax and hemodynamic abnormality was not different between the two groups (P = 0.39 and P = 1, respectively). It was possible to diagnose pneumothorax with serial physical examination in all patients (3 patients). Conclusion: In patients with chest trauma, repeated CXR can be replaced by repeated physical examination during first 24 hours. Keywords: Thoracic injury, Chest x-ray, Complication