بررسی تأثیر پیش‌درمانی با داروی تراناگزامیک اسید برروی میزان خونریزی و نیاز به تزریق خون حین عمل جراحی تنه‌ی ران

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در اعمال جراحی بزرگ مانند جراحی ران به دلیل وسعت ناحیه‌ی عمل و عدم امکان استفاده از برخی روش‌های کاهش‌دهنده‌ی خونریزی مثل بستن تورنیکت و محدودیت استفاده از برخی تکنیک‌ها مثل هایپوتانسیون کنتروله با حجم بالایی از خونریزی و  نیاز به انتقال خون مواجه هستیم. در این تحقیق به بررسی تأثیر داروی تراناگزامیک اسید بر کاهش خونریزی، حین و پس از عمل جراحی و نیاز به انتقال خون پرداخته شد. روش‌ها: بعد از گرفتن رضایت از بیمار در یک کارآزمایی بالینی دوسوکور، 80 بیمار ASA1,2 (American Society of Anesthesiologists scale) 64-18 ساله‌ی کاندید عمل جراحی تنه‌ی فمور به صورت تصادفی به دو گروه تراناگزامیک اسید و شاهد تقسیم شدند. در گروه تراناگزامیک اسید یک ساعت قبل از عمل 15 میلی‌گرم بر کیلوگرم از داروی تراناگزامیک اسید و در گروه شاهد همین حجم نرمالین سالین به صورت وریدی تزریق گردید. هر دو گروه با روش مشابه تحت بیهوشی نخاعی با بوپیواکایین قرار گرفتند. میزان خونریزی و انتقال خون در هر دو گروه اندازه‌گیری و ثبت گردید. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های Student-t و 2χ آنالیز گردیدند و مقادیر p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظرگرفته شد. یافته‌ها: میزان خونریزی در گروه تراناگزامیک اسید به صورت معنی‌دار از گروه شاهد کمتر بود (به ترتیب 2/599 سی‌سی در مقابل 5/939 سی‌سی با 05/0 > P). نیاز به انتقال خون در گروه تراناگزامیک اسید کمتر از گروه شاهد بود (7/161 سی‌سی در مقابل 5/227 سی‌سی با 05/0 > P). از نظر بروز تهوع و استفراغ و سرگیجه بین دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0 < P). نتیجه‌گیری: این تحقیق نشان داد که تجویز تک دوز تراناگزامیک اسید به مقدار 15 میلی‌گرم بر کیلوگرم یک ساعت قبل از عمل جراحی باعث کاهش خونریزی حین و بعد از عمل و همچنین کاهش  نیاز به ترانسفوزیون می‌گردد. واژگان کلیدی: تراناگزامیک اسید، خونریزی، انتقال خون، جراحی فمور

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Tranexemic Acid Effect on Blood Loss and Transfusion in Femoral Shaft Surgery

نویسندگان [English]

  • Parviz Kashefi 1
  • Sayed Morteza Heidari 1
  • Hamid Saryazdi 1
  • Mohammad Javdan 2
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology and Intensive Care Unit, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Orthopedic, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: In major operations, like femoral bone surgery due to extension of surgical field, we may have severe bleeding and massive transfusion. In this study, we aimed to evaluate the effect of tranexemic acid on reduction of bleeding and transfusion in femoral shaft surgery.. Methods: After obtaining consent, 80 candidates of femoral shaft surgery aged 18-64 years, in score 1 and 2 of The American Society of Anesthesiologists scale (ASA) were entered a double blind prospective clinical trial. Patients randomly divided into 2 groups of receiving 15 mg/kg tranexemic acid in 5 ml solution and receiving 5 ml normal salin as placebo. All patients received standard monitoring and spinal anesthesia was done by injecting bupivacaine. The amount of bleeding was measured and recorded. Findings: There was no significant difference between the two groups in age and sex. Mean blood loss and transfusion requirement in tranexemic acid group was significantly less than the placebo group (P < 0.05). There was no significant difference between the two groups in nausea, vomiting and vertigo. Conclusion: Our results indicated that 15 mg/kg intravenous tranexemic acid (one hour before the operation) was significantly effective in decreasing blood loss and transfusion requirement. Keywords: Tranexemicacid, Blood loss, Transfusion.