دوره و شماره: دوره 30، شماره 191، مرداد و شهریور 1391، صفحه 743-773