میزان تغییرات فاکتورهای انعقادی منتخب و زمان سیلان خون در اثر 24 جلسه ورزش زیر بیشینه

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه تربیت بدنی، دانشکده‌ی ادبیات، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 مربی، مدرس مدعو، گروه تربیت بدنی، دانشکده‌ی ادبیات، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

3 دانشجوی دکترای بیومکانیک ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به عدم وجود اطلاعات کامل در مورد تأثیرات ورزش بر روی فاکتورهای انعقادی و زمان سیلان خون، این پژوهش با هدف تعیین تأثیر 24 جلسه ورزش زیر بیشینه بر روی فاکتورهای انعقادی منتخب و زمان سیلان خون دانشجویان پسر دانشگاه ملایر انجام گرفت. روش‌ها: این پژوهش از نوع روش نیمه تجربی بود که بر روی 26 نفر دانشجوی پسر سالم دانشگاه ملایر که به طور تصادفی به دو گروه شاهد و ورزش تقسیم شدند، انجام گرفت. گروه ورزش به مدت 24 جلسه به مدت 8 هفته و هفته‌ای 3 جلسه تمرینات ورزشی با شدت 50 تا 65 درصد ضربان قلب بیشینه‌ را اجرا کردند. گروه شاهد نیز فعالیت‌های عادی روزمره را انجام دادند. داده‌های جمع‌آوری شده توسط آزمون‌های Student-t و Paired-t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین سن افراد مورد مطالعه 07/1 ± 23/19 سال، مقدار متابولیسم پایه 8/7 ± 255 کیلوکالری و شاخص توده‌ی بدنی آن‌ها 5 ± 53/22 کیلوگرم بر مترمربع بود. افزایش معنی‌داری در مقدار فیبرینوژن و زمان پروترومبین خون گروه ورزش نسبت به گروه شاهد وجود داشت. تعداد پلاکت‌ها، زمان لخته شدن و زمان سیلان خون گروه ورزش نسبت به گروه شاهد نیز کاهش معنی‌داری داشت (05/0 > P). نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 24 جلسه ورزش زیر بیشینه، پیامدهای منفی بر روی برخی از فاکتورهای منتخب انعقادی و زمان سیلان خون در بر نداشته است. واژگان کلیدی: فیبرینوژن، سیلان خون، ورزش هوازی، لخته شدن خون

عنوان مقاله [English]

The Effect of 24-Session Sub-maximal Exercise on Selected Clotting Factors and Time of Blood Flow

نویسندگان [English]

  • Akbar Sazvar 1
  • Mohammad Mohammadi 2
  • Seyed Gholam Hosean Rahimi 1
  • Hamideh Khodaveisi 3
1 Lecturer, Department of Physical Education, School of Literature, Malayer University, Malayer, Iran
2 Visiting Lecturer, Department of Physical Education, School of Literature, Malayer University, Malayer, Iran
3 PhD Student, Department of Sport Biomechanics, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: By considering the lack of awareness about the effect of sport on clotting factors and time of blood flow, the present study aims to determine the effect of 24 sessions of sub-maximal exercise on clotting factors and time of blood flow in male students of Malayer University, Iran. Methods: This is an applied research performed on 26 healthy students of Malayer University with the mean age of 19.23 ± 1.07 years, basic metabolism of 255 ± 7.8 kcal and BMI of 22.53 ± 5 kg/m2. The students were divided into control and experimental groups. In this research, the experimental group participated in 8 weeks of training program, 3 times a week with the intensity of 50-65 HRmax. The control group only performed their daily activities. The findings were studied by t-test, and the mean ± SD of the groups were analyzed. Findings: The findings of the current study showed that an exercise period of 24 sessions of sub-maximal exercise causes a significant increase in the amount of fibrinogen, the time of protorombin formation of blood, and also causes a significant reduction in the number of pleated cells, blood clotting time, and bleeding time in the exercise group in comparison to the control group (P ≤ 0.05). Conclusion: Results of the current research showed that 24 sessions of sub-maximal training did not have any negative effects on some blood clotting factors and time of blood flow. Keywords: Clotting, Bleeding, Fibrinogen, Aerobic exercise