مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های Acinetobacter baumannii جدا شده از بخش‌های مراقبت ویژه در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه میکروبیولوژی، دانشکده‌ی علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده‌ی علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: Acinetobacter baumannii باکتری گرم منفی فرصت‌طلب و عامل عفونت‌های بیمارستانی به ویژه در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه است. این باکتری عامل اصلی سپتی‌سمی، پنومونی و عفونت دستگاه ادراری متعاقب بستری شدن می‌باشد. سویه‌های اسینتوباکتر بومانی با مقاومت دارویی چندگانه در دهه‌ی اخیر گزارش شده‌اند که ممکن است در نتیجه‌ی کاربرد زیاد عوامل ضد میکروبی ‌باشد. هدف از این مطالعه، تعیین مقاومت ضد میکروبی سویه‌های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه‌ی بیمارستان‌های شهر اصفهان بود. روش‌ها: در طی یک دوره‌ی 12 ماهه، 456 نمونه‌ی بالینی گرفته شده از عفونت‌های بیمارستانی جهت جداسازی اسینتوباکتر بومانی مورد بررسی قرار گرفتند. پس از تعیین هویت جدایه‌ها، مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها با روش انتشار دیسک بررسی شد. یافته‌ها: تعداد 50 سویه‌ی اسینتوباکتر بومانی از نمونه‌های بالینی جداسازی شدند. الگوی ضد میکروبی جدایه‌ها نشان داد که 52 درصد سویه‌ها به کارباپنم‌ها (ایمی‌پنم، مروپنم)، 66 درصد به سفتازیدیم، 64 درصد به آمیکاسین، 72 درصد به سیپروفلوکسازین،90 درصد به تری‌متوپریم سولفومتوکسازول و 54 درصد به پیپراسیلین- تازوباکتام مقاوم بودند که از این تعداد 85 درصد دارای مقاومت آنتی‌بیوتیکی چند گانه بودند. نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان‌ دهنده‌ی درصد بالای مقاومت به عوامل ضد میکروبی در جدایه‌های اسینتوباکتر بومانی می‌باشد. بنابراین اتخاذ راهکارهای مناسب برای کنترل گسترش این سویه‌ها و همچنین رژیم درمانی جدید ضروری می‌نماید. واژگان کلیدی: بخش مراقبت ویژه، مقاومت ضد میکروبی، عفونت بیمارستانی

عنوان مقاله [English]

Antimicrobial Resistance of Acinetobacter Baumannii Isolated from Intensive Care Units of Isfahan Hospitals, Iran

نویسندگان [English]

  • vajihe karbasizade 1
  • Leila Heidari 2
1 Assistant Professor, Department of Microbiology, School of Biology, Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 MSc Student, Department of Microbiology, School of Biology, Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Acinetobacter baumannii is an opportunistic Gram-negative pathogen with increasing relevance in a variety of hospital-acquired infections especially among intensive care unit patients. A. baumannii is mostly a cause of septicaemia, pneumonia and urinary tract infection following hospitalization of patients with more severe illnesses. Multidrug-resistant isolates of A. baumannii have been reported increasingly during the last decade, probably as a consequence of extensive use of antimicrobial agents. The aim of this study was to determine the antimicrobial resistance of Acinetobacter baumannii isolated from intensive care units of Isfahan hospitals, Iran. Methods: In a period of one year (2009-2010) we examined 456 clinical specimens from patients in ICU departments for isolation of Acinetobacter baumannii. Then susceptibility of isolates toward antibiotics was determined by standard disk diffusion method. Findings: A total of 50 Acinetobacter baumannii isolates were cultured from urine, catheter wound, blood, and CSF.  The antimicrobial patterns of isolates showed that 52% of isolates were resistant to Carbapenems (imipenem and meropenem), 66% to Ceftazidime, 64% to Amikacin, 72% to Ciprofloxacin, 90% to trimetoprim sulfametoxazol and 54% were resistant to Piperacillin-Tazobactam. 85% of isolates were resistant to two or more antibiotics. Conclusion: This study showed a high percentage of resistance to antimicrobial agents in Acinetobacter baumannii isolates; therefore, strategies to control the spread of multidrug-resistant strains must be designed and evaluated. In addition, new treatment regimens are clearly necessary. Keywords: Intensive Care Units, Antimicrobial drug resistance, Cross infection