دوره و شماره: دوره 30، شماره 196، مرداد و شهریور 1391، صفحه 948-990 
سیستم‌‌های نوین تحویل واکسن و دارو

سید حمید زرکش اصفهانی؛ نیما شیخ بیگلو؛ زرین‌دخت امامی کرونی؛ سمانه صدیقی خویدک؛ آناهیتا جناب؛ علی ناغونی