بررسی ‌اثر ‌کاپتوپریل ‌در ‌سمیت ‌پاراکوآت‌ ‌بر ‌روی ‌رده‌ی ‌سلولی ‌G292

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ‌دکتری، ‌گروه ‌نانوتکنولوژی ‌پزشکی، ‌ دانشکده‌‌ی ‌پزشکی، ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی ‌شهید ‌بهشتی، ‌تهران، ‌ایران

2 استاد، ‌گروه ‌فارماکولوژی، ‌دانشکده‌ی ‌پزشکی، ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی ‌تهران، ‌تهران، ‌ایران

چکیده

مقدمه: ‌پاراکوآت‌ ‌یک ‌علف‌کش ‌صنعتی ‌است ‌که ‌پس ‌از ‌ورود ‌به ‌سلول ‌با ‌تولید ‌رادیکال ‌فعال ‌ایجاد ‌آسیب ‌سلولی ‌می‌کند. ‌کاپتوپریل ‌نیز ‌به ‌دلیل ‌داشتن ‌تیول، ‌اثرات ‌آنتی‌اکسیدانتی ‌دارد ‌و ‌سلول ‌را ‌از ‌رادیکال‌های ‌آزاد ‌محافظت ‌می‌کند. ‌هدف ‌از ‌این ‌مطالعه، ‌بررسی ‌اثر ‌مهاری ‌کاپتوپریل ‌بر ‌سمیت ‌سلولی ‌ناشی ‌از ‌پاراکوآت‌ ‌در ‌رده‌ی ‌سلولی ‌G292 ‌بود. روش‌ها: ‌در ‌این ‌مطالعه ‌4 گروه ‌شاهد، ‌غلظت‌های ‌متفاوت ‌پاراکوآت‌ ‌(5/2، ‌5 ‌و ‌10 ‌میلی‌مول)، ‌غلظت‌های ‌متفاوت ‌کاپتوپریل ‌(03/0، ‌06/0، ‌12/0، ‌25/0 ‌و ‌5/0 ‌میلی‌مول) ‌و ‌مخلوطی ‌از ‌غلظت‌های ‌ذکر ‌شده‌ی ‌فوق، ‌در ‌پلیت ‌96 ‌خانه ‌حاوی ‌50000 ‌سلول ‌در ‌هر ‌خانه ‌قرار ‌داده ‌شدند ‌و ‌پس ‌از ‌24 ‌ساعت ‌انکوباسیون ‌آزمون‌های ‌مربوط ‌به ‌سمیت ‌بر ‌روی ‌آن‌ها ‌انجام ‌شد. یافته‌ها: ‌پاراکوات ‌با ‌غلظت ‌10 ‌میلی‌مولار ‌میزان ‌کشندگی ‌بسیاری ‌را ‌در ‌این ‌رده‌ی ‌سلولی ‌موجب ‌شد. ‌همچنین ‌استفاده ‌از ‌کاپتوپریل ‌پس ‌از ‌قرار ‌گرفتن ‌سلول‌ها ‌در ‌مجاورت ‌پاراکوات ‌با ‌غلظت ‌مناسب ‌(12/0 ‌میلی‌مولار) ‌درصد ‌سلول‌های ‌زنده ‌را ‌افزایش ‌داد. ‌نتایج ‌حاصل ‌از ‌بررسی ‌تولید ‌نیترات ‌نیز ‌نشان ‌داد ‌که ‌تغییر ‌قابل ‌ملاحظه‌ای ‌در ‌تولید ‌نیتریک ‌اکساید ‌در ‌حضور ‌کاپتوپریل ‌و ‌پاراکوآت‌ ‌حاصل ‌نشد. نتیجه‌گیری: ‌کاپتوپریل ‌دارای ‌اثر ‌آنتی‌اکسیدانی ‌قابل ‌ملاحظه ‌بر ‌روی ‌رده‌ی ‌سلولی ‌G292 ‌می‌باشد، ‌ولی ‌به ‌نظر ‌می‌رسد ‌مکانیسم ‌اثر ‌کاپتوپریل ‌بر ‌کاهش ‌سمیت ‌ناشی ‌از ‌پاراکوآت‌ ‌نمی‌تواند ‌از ‌طریق ‌اثرگذاری ‌بر ‌تولید ‌نیتریک ‌اکساید ‌باشد. واژگان کلیدی: ‌پاراکوآت‌، ‌کاپتوپریل، ‌آنتی‌اکسیدان

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effects of Captopril on Cytotoxicity of Paraquat in G292 Cell Line

نویسندگان [English]

  • Somayeh Jafarinejad 1
  • Mahmoud Ghazi-khansari 2
1 PhD Student, Department of Medical Nanotechnology, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Professor, Department Of Pharmacology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Paraquat is a kind of herbicide which can cause cell damage by producing active radicals. On the other hand, the antioxidant activity of captopril due to its thiol content prevents cell damage caused by active radicals. The aim of this study was to evaluate the inhibitory effect of captopril on paraquat toxicity in G292 cell line. Methods: This study included 4 groups of control, different concentrations of paraquat (2.5, 5, and 10 mM), different concentrations of captopril (0.03, 0.06, 0.12, 0.25, and 0.5 mM), and combination of paraquat and captopril with different concentrations. The cells were placed in the well of 96-well tissue culture microplates with the density of 50,000 cells in each well. After 24 hours of incubation, toxicity tests were performed. Findings: Captopril increased the viability of cells in methylthiazol tetrazolium (MTT) assay but it did not have significant effects on nitric oxide production. It could also significantly reduce the cytotoxicity of paraquat. Conclusion: Although the antioxidant activity of captopril reduced the cytotoxicity of paraquat in G292 cell line, this reduction was not found to be related with nitric oxide production. Keywords: Paraquat, Captopril, Antioxidant