بررسی تأثیر بافری کردن و زمان تهیه‌ی محلول بی‌حسی موضعی بر درد هنگام تزریق در مخاط دهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جراحی دهان و فک و صورت و مرکز تحقیقات دندانی پرفسور ترابی‌نژاد، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ترس از درد هنگام تزریق بی‌حسی موضعی در بسیاری از بیماران وجود دارد. روش‌های مختلفی برای کاهش درد هنگام تزریق بی‌حسی موضعی وجود دارد. بافری کردن لیدوکایین در چند مطالعه باعث کاهش درد تزریق شده است. در این مطالعه، تأثیر محلول بی‌حسی تازه تهیه شده و محلول بافری شده بر روی درد تزریق مطالعه شد. روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی، 4 گروه 20 نفری از افراد کاندید کار دندان‌پزشکی انتخاب شدند. جهت بی‌حسی موضعی به افراد هر گروه یکی از محلول‌های بی‌حسی کارپول لیدوکایین/اپی‌نفرین، کارپول لیدوکایین/اپی نفرین/بی‌کربنات، لیدوکایین/اپی‌نفرین تازه تهیه شده و لیدوکایین/ اپی‌نفرین/ بی‌کربنات تازه تهیه شده، تزریق شد. شروع بی‌حسی موضعی و درد تزریق با استفاده از شاخص VAS (Visual analogue scale) اندازه‌گیری گردید. یافته‌ها: میانگین نمره‌ی درد تزریق در گروه کارپول از همه بیشتر و برابر 28/0 ± 68/2 و در گروه لیدوکایین/اپی‌نفرین/بی‌کربنات سدیم تازه تهیه شده از همه کمتر و برابر 37/0 ± 86/0 بود. همچنین دو دقیقه پس از تزریق در 95 درصد افراد گروه لیدوکایین/اپی‌نفرین/بی‌کربنات تازه تهیه شده اثر بی‌حسی موضعی شروع شده بود این میزان در گروه کارپول در 50 درصد افراد دیده شد. نتیجه‌گیری: اضافه کردن بی‌کربنات به محلول‌های لیدوکایین/اپی‌نفرین و لیدوکایین/اپی‌نفرین تازه تهیه شده باعث کاهش درد تزریق و شروع اثر سریع‌تر می‌شود. بنابراین اضافه کردن بی‌کربنات به کارپول برای کاهش درد توصیه می‌شود. واژگان کلیدی: بی‌حسی موضعی، بی‌کربنات، درد، دندان‌پزشکی

عنوان مقاله [English]

Effects of Buffering and Preparation Time of Topical Anesthetics on Pain of Injection into Oral Mucosa

نویسندگان [English]

  • Nasser Kaviani 1
  • Mojtaba Rahimi 2
  • Sayed Morteza Heidari 3
  • Zahra Rahmani 4
1 Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery AND Torabinejad Dental Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Dental Student, School of Dentistry And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Many dental patients are afraid of injections. There are different methods for reducing pain during topical anesthetic injections. Some studies have reported buffering lidocaine to reduce injection pain. In this study, the effects of fresh and buffered topical anesthetic on injection pain were evaluated. Methods: In this prospective study, 4 groups of 20 dental treatment candidates were selected. Topical anesthetics for the 1st-4th groups included carpules of lidocaine/epinephrine, carpules of lidocaine/epinephrine/bicarbonate, freshly prepared lidocaine/epinephrine, and freshly prepared lidocaine/epinephrine/ bicarbonate, respectively. The initiation of topical anesthesia and injection pain were evaluated using a visual analogue scale (VAS). Findings: The highest and lowest mean scores of pain belonged to the carpule group (2.67 ± 0.28) and fresh lidocaine/epinephrine/bicarbonate (0.86 ± 0.37), respectively. While topical anesthesia started 2 minutes after injection in 95% of fresh lidocaine/epinephrine/bicarbonate group, the rate was as low as 50% in carpule group. Conclusion: Adding bicarbonate to carpules of lidocaine/epinephrine and fresh lidocaine/epinephrine is recommended to decrease injection pain and accelerate the onset of effect. Keywords: Bicarbonate, Dentistry, Local anesthesia, Pain