مقایسه‌ی انحناهای ستون فقرات سه‌گانه‌ کاران با افراد غیر ورزشکار

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده‌ی علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده‌ی علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ورزش سه‌گانه شامل شنا، دوچرخه سواری و دو می‌باشد که ورزشکاران در هر یک از مراحل آن وضعیت خاصی را به خود می‌گیرند که ممکن است منجر به بروز اختلال یا ناهنجاری در بدن شود. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی میزان انحناهای ستون فقرات (گردن، پشت و کمر) سه‌گانه کاران با افراد غیر ورزشکار بود. روش‌ها: تعداد 40 ورزشکار سه‌گانه و 40 غیر ورزشکار در این مطالعه شرکت کردند. برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به تمرینات و سابقه‌ی سه‌گانه‌کاران از پرسش‌نامه و برای بررسی انحناهای گردنی، پشتی و کمری ستون فقرات از گونیامتر و خط‌کش منعطف استفاده شد. یافته‌ها: میانگین زاویه‌ی سر به جلو در ورزشکاران سه‌گانه (11/7 ± 58/44 درجه) به طور معنی‌داری بیشتر از غیر ورزشکاران (24/7 ± 55/28 درجه) بود؛ به طوری که زاویه‌ی سر سه‌گانه‌کاران حدود 20 درجه از غیر ورزشکاران بیشتر بود. تفاوت معنی‌داری در میانگین کیفوز سه‌گانه‌کاران (68/6 ± 86/45 درجه) و افراد غیر ورزشکار (6/5 ± 03/43 درجه) مشاهده شد، اما در خصوص لوردوز کمری تفاوت معنی‌داری بین سه‌گانه‌کاران (85/5 ± 96/32 درجه) و افراد غیر ورزشکار (16/4 ± 76/33 درجه) مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: از یافته‌های این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که ورزش سه‌گانه به دلیل این که ترکیبی از سه رشته‌ی ورزشی می‌باشد و ورزشکاران در حین اجرای هر یک از رشته‌ها، وضعیت خاص بدنی به خود می‌گیرند، میزان زاویه‌ی سر به جلو و کیفوز ورزشکاران نسبت به غیر ورزشکاران افزایش می‌یابد، اما این رشته‌ی ورزشی تأثیر چندانی بر روی لوردوز کمری ورزشکاران نداشته است. پیشنهاد می‌شود که تمرینات کششی و تقویتی عضلات برای پیش‌گیری از بروز ناهنجاری‌ها انجام شود. واژگان کلیدی: سر به جلو، کیفوز، لوردوز، سه‌گانه

عنوان مقاله [English]

Comparison of Spinal Column Curvatures in Triathlon Athletes and Non-Athletes

نویسندگان [English]

  • Nader Rahnama 1
  • Effat Bambaeichi 2
  • Sajjad Bagherian 3
  • Soheila Nezhadroomazi 3
1 Associate Professor, Department of Sports Injuries, School of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, School of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 MSc Student, Department of Sports Injuries, School of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Triathlon is a popular sport match that combines swimming, cycling, and running into a single event. During each stage, athletes have specific positions which may affect their spinal curvatures. The aim of this study was to compare forward head posture, thoracic kyphosis, and lumbar lordosis in triathlon athletes and non-athletes. Methods: This study included 40 Iranian male triathlon athletes and 40 non-athletes. Each athlete had to complete a questionnaire about training procedures and his experience of participation in a triathlon. The degrees of forward head, kyphosis, and lordosis were measured using a goniometer and a flexible ruler. Findings: The mean degree of forward head in triathlon athletes (44.58˚ ± 7.11˚) was significantly (about 20%) greater than non-athletes (28.55˚ ± 7.24˚). A significant difference was observed in mean kyphosis between triathlon athletes and non-athletes (45.86˚ ± 6.68˚ vs. 43.03˚ ± 5.6˚). However, no significant difference was found between triathlon athletes and non-athletes in mean lordosis (32.96˚ ± 5.85˚ vs. 33.76˚ ± 4.16˚). Conclusion: It can be concluded that posing specific postures during the 3 stages of a triathlon increases forward head posture and kyphosis among athletes. Therefore, stretching and strengthening exercises are recommended to prevent athletes from developing these abnormalities. Keywords: Forward head, Kyphosis, Lordosis, Triathlon