دوره و شماره: دوره 30، شماره 212، آذر و دی 1391 
تهیه و بررسی فیلم دهانی سریع حل‌شونده‌ی جدید از سالبوتامول سولفات جهت درمان آسم

صفحه 1818-1828

رحیم بحری نجفی؛ سید ابوالفضل مصطفوی؛ محمد رضا مدرسی؛ علیرضا رستمی ده جلالی؛ محمد پیکانپور


بررسی اثر ورزش گروهی بر کاهش افسردگی در زنان: یک مطالعه‌‌ی موردی

صفحه 1856-1861

زینب رشیدی؛ علی رشیدی؛ رضا روزبهانی؛ فرحناز رضایی