مقایسه‌ی حساسیت و ویژگی روش‌های تست اوره‌آز سریع، سنجش آنتی‌ژن مونوکلونال هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع و تست سرولوژی در تشخیص عفونت هلیکوباکترپیلوری در نمونه‌های آندوسکوپی کودکان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به این‌ که هلیکوباکتر پیلوری یک عفونت شایع در کودکان است و باعث ایجاد برخی از بیماری‌ها از جمله اولسر پپتیک، کم خونی فقرآهن، کاهش میزان رشد و بدخیمی‌های گوارشی می‌شود. با توجه به محدودیت‌های هر یک از تست‌های تشخیصی موجود و اختلاف نظرهایی که در مورد حساسیت و ویژگی انواع روش‌های غیر تهاجمی وجود دارد در این مقاله به بررسی حساسیت و ویژگی انواع روش‌های تشخیصی موجود پرداختیم تا در نهایت بهترین روش غیر ‌تهاجمی را برای تشخیص هلیکوباکترپیلوری بیابیم. روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی یک ساله، 99 کودک که با یکی از مشکلات تندرنس اپی‌گاستر، درد شبانه‌ی شکم، سیری زودرس به بیمارستان الزهرا (س) مراجعه کرده بودند، مورد بررسی و تحت آندوسکوپی و آزمون‌های اوره‌آز سریع، سرولوژی و بررسی آنتی‌ژن هلیکوباکتر در مدفوع قرار گرفتند. در این مطالعه، کشت روش استاندارد طلایی تشخیصی قرار گرفت. یافته‌ها جمع‌آوری و با روش‌های آماری بررسی شدند. یافته‌ها: 33 درصد بیمارن از نظر عفونت هلیکوباکترپیلوری در کشت مثبت بودند. در این مطالعه حساسیت و ویژگی آزمون اوره‌آز به ترتیب 3/61 و 6/86 درصد، آزمون سرولوژی 1/74 و 3/98 درصد و تست سنجش آنتی‌ژن مونوکلونال هلیکوباکترپیلوری در مدفوع 1/74 و 7/96 درصد به دست آمد. نتیجه‌گیری: این بررسی نشان داد که از بین روش‌های تشخیصی هلیکوباکترپیلوری به ترتیب نمای گروس آندوسکوپی به عنوان بهترین روش و پس از آن تست سنجش آنتی‌ژن مونوکلونال هلیکوباکترپیلوری در مدفوع و سرولوژی در درجه‌ی دوم و تست اوره‌آز سریع در درجه‌ی سوم قرار دارند. واژگان کلیدی: تست اوره‌آز سریع، آنتی‌ژن مونوکلونال هلیکوباکترپیلوری در مدفوع، تست سرولوژی، کشت هلیکوباکتر پیلوری

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Sensitivity and Specificity of Available Methods in Helicobacter Pylori Infection Detection in Children

نویسندگان [English]

  • Hosein Saneian 1
  • Hamid Rahimi 1
  • Nafiseh Sadat Mahmoodi 2
1 Assistant Professor, Department of Pediatric, School of Medicine AND Child Growth and Development Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Helicobacter pylori infection is common in children. It results in a series of diseases such as peptic ulcer, iron deficiency anemia, reduced growth, and gastrointestinal malignancies. Every test to detect H. pylori has particular limitations. Moreover, various noninvasive methods have different sensitivity and specificity. We investigated the sensitivity of available diagnostic methods to identify the best noninvasive method for detection of H. pylori. Methods: During a one-year period, 99 children who presented at Alzahra Hospital (Isfahan, Iran) with epigastric tenderness, abdominal pain at night, and early satiety were examined. They all underwent endoscopy and rapid urease and serologic tests. Stool samples were also obtained to detect H. pylori antigen. Culture was considered as the gold standard in diagnosis of H. pylori infection. The last step was the statistical analysis of the collected data. Findings: According to culture results, 33% of the patients were positive for H. pylori infection. The sensitivity and specificity of urease test were 61.3% and 86.6%, respectively. The corresponding values were 74.1% and 98.3% for serological tests and 74.1% and 96.7% for H. pylori antigen detection in stool. Conclusion: We found endoscopy to be the best method of H. pylori detection. Examining stool samples for the presence of H. pylori antigen and rapid urease test were the second and third methods in our ranking. Keywords: Rapid urease test, Helicobacter pylori antigen in stool, Serologic test, Culture