ارتباط فشار داخل جمجمه‌ای تعیین شده به وسیله‌ی تونومتر Schiotz با یافته‌های سی تی اسکن در بیماران کاندید عمل کرانیوتومی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه بیهوشی، دانشکده ‌ی‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مشکلات جراحان مغز و اعصاب در اعمال کرانیوتومی بالا بودن فشار داخل جمجمه (Intracranial pressure یا ICP) هنگام برش دورا و خطر بیرون‌زدگی نسج مغز و آسیب عصبی است. هدف از اجرای این طرح، تعیین ارتباط بین ICP اندازه گرفته شده به وسیله‌ی تونومتر Schiotz قبل از باز کردن دورا و ICP بر اساس یافته‌های سی تی اسکن در بیماران کاندید عمل کرانیوتومی بود. روش‌ها: در یک مطالعه‌ی مقطعی در بیمارستان الزهرا (س) و آیت‌اله کاشانی اصفهان در سال‌های 1389 و 1390، کلیه‌ی بیماران 64-18 ساله‌ی کاندید عمل جراحی الکتیو کرانیوتومی تحت بیهوشی عمومی، بررسی شدند. قبل از عمل، ICP بر اساس یافته‌های سی تی اسکن توسط جراح محاسبه گردید. سپس در زمان عمل با قرار دادن تونومتر Schiotz در تماس با دورا ICP به طور مجدد محاسبه شد. جهت بررسی اطلاعات جمع‌آوری شده از آزمون‌های همبستگی Pearson و Spearman و آزمون Regression استفاده شد. یافته‌ها: در این مطالعه 58 بیمار بررسی شدند که 36 تفر آن‌ها (1/62 درصد) مرد و 22 نفر (9/37 درصد) زن بودند. میانگین سنی این افراد 53/11 ± 37/44 سال (63-23 سال) بود. بین مقدار ICP افراد که توسط تونومتر Schiotz تعیین شده بود با ICP تخمین زده شده توسط سی‌تی‌اسکن رابطه‌ی مستقیم قوی وجود داشت (913/0 = r، 001/0 > P). نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده تونومتر Schiotz به خوبی می‌تواند ICP را به صورت کمی اندازه‌گیری کند و در تصمیم‌گیری‌های درمانی در حین عمل کرانیوتومی به طور مستقیم و بدون هزینه مؤثر باشد؛ به ویژه این که استفاده از تونومتر Schiotz به آمادگی قبلی و پرداخت هزینه‌ی اضافه ندارد. همچنین خطرات تصویربرداری نیز در این روش دیده نمی‌شود. واژگان کلیدی: فشار داخل جمجمه، سی‌تی‌اسکن، تونومتر

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Correlation between Intracranial Pressures Measured by Schiotz Tonometer and Computed Tomography Scan Findings in Craniotomy Patients before Dura Opening

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Masoudifar 1
  • Reyhanak Talakoub 2
  • Payam Ebrahimifar 3
1 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: We evaluated the correlation between intracranial pressure (ICP) measured by Schiotz tonometer and computed tomography (CT) scan findings in craniotomy patients. Methods: This cross-sectional study was performed in Alzahra Hospital in Isfahan from 2010 to 2011. We included the elective craniotomy patients aged 18-64 years with the American Society of Anesthesiologists (ASA) physical status I or II. After being evaluated by CT scan, ICP was studied with Schiotz tonometer in Burr hole before dura opening. Findings: 58 patients (mean age: 44.37 ± 11.53 years) scheduled for elective craniotomy were included in the study. There were 36 males (62.1%) and 22 females (37.9%). The results showed significant correlation between ICP measured by Schiotz tonometer and by CT scan (r = 0.913, P < 0.001). Conclusion: This study showed that Schiotz tonometer could consider as a safe and reliable alternative to CT scan in ICP evaluation. Keywords: Intracranial pressure, Schiotz tonometer, X-ray computed tomography