ارتباط میکروارگانیسم‌های پریوپاتوژنیک در جفت زنان باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار، گروه زنان و مامایی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه زنان و مامایی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشکاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پره‌اکلامپسی یک اختلال فشار خون مرتبط با حاملگی است که شیوع آن 10-7 می‌باشد و دومین علت مرگ و میر مادران بعد از آمبولی است. برخی مطالعات نقش عفونت‌های مزمن از جمله پاتوژن‌های دهانی در تشکیل پلاک‌های آترواسکلروتیک و بروز این اختلال نشان داده شده است. مطالعه‌ی حاضر جهت بررسی این رابطه و نیز اقدامات لازم جهت کاهش هر چه بیشتر شیوع پره‌اکلامپسی انجام شد. روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی بود. نمونه‌های جفتی بیماران مورد مطالعه، بلافاصله بعد از سزارین در اتاق عمل جمع‌آوری شد. سپس از 4 مکان جفت از مرکز و محیط در سطح مادری (2 نمونه) و در سطح جنینی (2 نمونه)، نمونه تهیه و کدبندی شد. آزمایشگاه نسبت به منشأ و محتوای نمونه‌ها در طول مطالعه کور بود. تجزیه و تحلیل آماری با آزمون Student-t و Fisher’s exact با استفاده از نرم‌افزار ‌SPSS نسخه‌ی 15 استفاده شد. یافته‌ها: میانگین سن، تعداد بارداری و تعداد زایمان در دو گروه از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری نداشت. بین دو گروه از نظر وجود 5 میکروب مورد بررسی اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (33/0 = P). نتیجه‌گیری: با وجود این که در این مطالعه از نظر آماری تفاوت معنی‌داری بین وجود میکروب در دو گروه یافت نشد، ولی به نظر می‌رسد بررسی زنان باردار در اوایل حاملگی از نظر وجود میکروب‌های پریوپاتوژن ضروری است. واژگان کلیدی: پره‌اکلامپسی، میکروارگانیسم‌های پریوپاتوژنیک، جفت، زنان باردار

عنوان مقاله [English]

Relationship between Periopathogenic Microorganisms in the Placenta of Pregnant Women and Preeclampsia

نویسندگان [English]

  • Bahareh Arbabi 1
  • Fatemeh Mostajeran 2
1 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Preeclampsia is a pregnancy related hypertensive disorder with 7-10% prevalence which occurs after 20 weeks’ gestation. Regarding the fact that preeclampsia is the second leading cause of maternal mortality after embolism, its prevention and treatment during prenatal care is of a high priority. According to the suggested association between infection and preeclampsia, periodontal infection, which is one of the most common chronic infectious disorders in humans, might be linked to preeclampsia. Thereby, the necessity of this study to confirm this relationship to reduce the preeclampsia prevalence is felt. Methods: In this case-control study, the placental samples of 46 selected patients were collected immediately after cesarean section with a sterilized technique. Form each individual, 4 placental samples were taken from the periphery and the center of both maternal and fetal sides. To make the study blind, a code was assigned to each sample. Afterwards, the samples were sent to the laboratory to be evaluated by qualitative polymerase chain reaction for the presence of five periopathogenic bacteria (actinomycetem comitans, prevotella intermedia, porphyromunas gingivalis, treponema denticula, and tannerella forsythenesis). Findings: There was no significant difference in mean age, parity, and gravidity between two groups. There was no significant difference in five microorganisms between the two groups. Conclusion: This study did not show any significant difference between preeclamptic and non-preeclamptic women with normal pregnancy regarding the periopathogenic bacterial profile of the placenta. Keywords: Pre-eclampsia, Periodontal diseases, Placenta, Pregnant women