اثر متوکلوپرامید و سرم تراپی بر کنترل استفراغ ناشی از گاستروانتریت حاد ویروسی در کودکان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اطفال، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

چکیده

مقدمه: گاستروانتریت حاد در دوران کودکی با مرگ و میر بسیاری همراه است. یکی از عوارض این بیماری دهیدراسیون است که باید به خوبی مدیریت شود. ما در این مطالعه به بررسی میزان اثر متوکلوپرامید در تعداد استفراغ کودکان مبتلا به گاستروانتریت حاد با دهیدراسیون متوسط پرداختیم. روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی یک سوکور، 240 کودک 1 تا 7 ساله‌ی مبتلا به گاستروانتریت حاد ویروسی همراه با استفراغ به طور تصادفی در دو گروه سرم‌تراپی (شاهد) و متوکلوپرامید (مورد) تقسیم‌بندی شدند. برای گروه مورد سرم‌تراپی به وسیله‌ی سرم دکستروز 5 درصد به همراه مدیریت الکترولیت‌ها و برای گروه شاهد علاوه بر سرم تراپی 1/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم متوکلوپرامید داخل سرم تجویز شد. دفعات استفراغ بیماران طی 4 روز شمارش شد. سپس داده‌ها به وسیله آزمون‌های پراکندگی، Student-t و 2χ تفسیر شد. یافته‌ها: 240 بیمار در این طرح شرکت داشتند که 120 نفر در گروه مورد و 120 نفر در گروه شاهد بودند. میانگین تعداد دفعات استفراغ در گروه مورد در روز اول تا چهارم در مقایسه با گروه شاهد معنی‌دار بود (مقدار P به ترتیب از روز اول تا چهارم برابر 021/0، 007/0، 002/0 و 001/0 >). نتیجه‌گیری: متوکلوپرامید می‌تواند به عنوان یک درمان برای جلوگیری از استفراغ کودکان مبتلا به گاستروانتریت مورد استفاده قرار گیرد. با این حال پیشنهاد می‌شود این مطالعه در چند مرکز و در مقایسه با داروهای شایع دیگر ضد تهوع و استفراغ انجام گیرد تا نتیجه‌گیری قطعی حاصل آید. واژگان کلیدی: گاستروانتریت حاد، استفراغ، دهیدراسیون درجه‌ی متوسط، متوکلوپرامید، کودک

عنوان مقاله [English]

Metoclopramide versus Serum Therapy in the Control of Vomiting due to Acute Viral Gastroenteritis in Children: A Single-blind Randomized Clinical Trial

نویسندگان [English]

  • Parsa Yousefi 1
  • Mohammadreza Firouzifar 2
  • Fatemeh Motaghedi 2
1 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
چکیده [English]

Background: Acute gastroenteritis in pediatric patients entails high rates of morbidity and mortality. One of its complications is dehydration, which should be managed carefully. We evaluated the efficacy of metoclopramide in the control of vomiting in children with acute viral gastroenteritis and moderate dehydration. Methods: In this single-blind randomized clinical trial, we randomly assigned children aged 1-7 years with vomiting due to acute viral gastroenteritis to two groups of serum therapy (control) and metoclopramide (intervention). The control group received 5% dextrose water solution along with electrolyte management while the intervention group, in addition to the standard treatment, received 0.1 mg/kg metoclopramide intravenously. Patients were followed for 4 days for the number of vomiting episodes. Findings: 240 children were studied in intervention and control groups (120 in each group). The mean number of vomiting episodes was significantly lower in metoclopramide-assigned patients in all 4 days of the follow up period (P = 0.021, P = 0.007, P = 0.002, and P = 0.001, respectively for day 1 to 4). Conclusion: Although metoclopramide have shown effectiveness in the treatment of vomiting due to acute gastroenteritis, it is suggested performing multicenter studies comparing this drug with other common anti-emetics to allow for a better judgment. Keywords: Gastroenteritis, Vomiting, Dehydration, Metoclopramide, Child