بررسی یافته‌ها‌ی اکوکاردیوگرافی بطن چپ در مبتلایان به فشار خون خفیف درمان نشده و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد: یک مطالعه‌ی هم‌گروهی تاریخی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه علوم تجربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

2 استادیار، گروه بیماری‌ها‌ی قلب و عروق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

3 پزشک عمومی، عضو انجمن علمی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

4 دانشجوی پزشکی، عضو انجمن علمی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: فشار خون سیستمیک یکی از علل مهم نارسایی قلب و به ویژه اختلالات عملکردی بطن چپ می‌باشد. فشار خون خفیف به طور معمول بدون علامت است و می‌تواند برای سال‌های متمادی به عنوان یک ناراحتی پنهان باقی بماند و باعث تغییرات مورفولوژیکی و اختلال عملکردی بطن چپ شود. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین تغییرات مورفولوژیک بطن چپ در افراد با فشار خون درمان نشده در مقایسه با جمعیت عادی با استفاده از اکوکاردیوگرافی دو بعدی طراحی شد. روش‌ها: در این مطالعه که به روش هم‌گروهی تاریخی انجام شد، تعداد 38 بیمار با فشار خون خفیف با 37 بیمار با فشار خون طبیعی جهت ارزیابی تغییرات اکوکاردیوگرافیک بطن چپ انتخاب شدند. مصرف سیگار، الکل، سابقه‌ی درمان ضد فشار خون و چندین مورد دیگر از جمله معیار‌ها‌ی خروج این مطالعه بودند. آزمون‌ها‌ی Student-t و ANOVA برای آنالیز داده‌ها‌ی این مطالعه در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 19 استفاده شد. یافته‌ها: میانگین سنی جامعه‌ی مورد بررسی 35/9 ± 45/47 سال بود. کسر جهشی در دو گروه مورد بررسی تفاوت معنی‌داری داشت (001/0 > P). همچنین دیواره‌ی پشتی و دیواره‌ی بین بطنی در هر دو حالت پایان سیستولی و پایان دیاستولی در دو گروه مورد بررسی، تفاوت معنی‌داری داشتند (05/0 > P). از دیگر یافته‌ها‌ی مهم این مطالعه، شاخص Left ventricular mass index (LVMI) بود که در دو گروه به طور معنی‌داری با یکدیگر تفاوت داشت (001/0 > P). نتیجه‌گیری: پارامتر‌ها‌ی مهم بطن چپ نظیر کسر جهشی و LVMI در گروه با فشار خون خفیف درمان نشده در وضعیت بدتری نسبت به گروه شاهد قرار داشتند. به همین جهت تشخیص به موقع فشار خون در جمعیت عادی شهری جهت پیش‌گیری از بروز اختلالات غیر قابل برگشت عملکردی بطن چپ ضروری به نظر می‌رسد. واژگان کلیدی: بطن چپ، اکوکاردیوگرافی، فشار خون

عنوان مقاله [English]

Echocardiographic Evaluation of Left Ventricle in Patients with Untreated Mild Hypertension in Comparison with Control Group – a Historical Cohort Study

نویسندگان [English]

  • Mohammad Dehestani 1
  • Mehdi Latif 2
  • Hamidreza Soltani 3
  • Soraya Teimoori 4
1 Faculty Member, Department of Experimental Sciences, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Cardiology, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 General Practitioner, Member of Scientific Society of Medicine, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
4 Student of Medicine, Member of Scientific Society of Medicine, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Background: Systemic hypertension is one of the major risk factors of heart failure and especially left ventricular dysfunction. Mild hypertension is mostly asymptomatic and can remain hidden for years. Moreover, it can lead to morphologic changes and functional alterations in the myocardial structure. This study is designed to determine left ventricular morphologic change in mild hypertensive patients in comparison with the healthy population by 2-dimentional echocardiography. Methods: During this historical cohort study, 38 mild hypertensive and 37 normotensive participants underwent left ventricle echocardiographic assessment. Being a Smoker or alcoholic, having a history of antihypertensive therapy and some other characteristics were excluded from this study. Student t-test and ANOVA were selected statistical tests for analysis in SPSS19. Findings: The mean age of the study population was 47.45 ± 9.35 years. Ejection fraction had a significant difference between the two groups (P< 0.001). Moreover, there was a significant difference between the two groups in interventricular septum and posterior wall in both end systolic and end diastolic phases (P < 0.05). Furthermore, left ventricular mass index (LVMI) of the two groups had a significant difference (P < 0.001). Conclusion: The major parameters of the left ventricle, such as LV mass index and ejection fraction, in mild hypertensive participants were in a worse situation than the healthy group. Therefore, early diagnosis of hypertension in the healthy populations is recommended for avoiding irreversible left ventricular dysfunctions. Keywords: Left ventricle, Echocardiography, Hypertension