تأثیر دریافت رژیم‌های پرپروتئین بر عضله‌سازی و عملکرد ورزشی ورزشکاران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تغذیه، گروه تغذیه‌ی جامعه، دانشکده‌ی تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه تغذیه‌ی جامعه، دانشکده‌ی تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

اهمیت پروتئین برای ورزشکاران از مدت‌ها قبل شناخته شده است و این ماده یکی از مهم‌ترین مکمل‌های غذایی می‌باشد که برای ورزشکاران و افراد فعال توصیه می‌شود. هر چند افزایش حجم و کارایی عضلات به انجام ورزش و به خصوص فعالیت‌های قدرتی بستگی دارد، رژیم غذایی به ویژه میزان پروتئین دریافتی از اهمیت خاصی برخوردار است. با این وجود در مورد کفایت و ایمنی دریافت پروتئین اختلاف نظر وجود دارد. برخی مطالعات دریافت در حد RDA (Recommended dietary allowances) را کافی می‌دانند و معتقد هستند که افزایش کارایی بدن ورزشکاران موجب کفایت پروتئین دریافتی می‌گردد، در حالی که دیگران مصرف بیشتر پروتئین را در حد 3-2 برابر RDA توصیه می‌کنند تا اسیدهای آمینه‌‌ی مورد نیاز برای ترمیم و ساخت عضله‌ی ورزشکاران تأمین گردد. در عین حال در مورد ایمنی مصرف یک رژیم پر پروتئین نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ به طوری که عده‌ای معتقد هستند رژیم پر پروتئین موجب اختلال عملکرد کلیوی و همچنین آسیب استخوانی می‌گردد، ولی برخی مطالعات این عقیده را تأیید نمی‌کنند. این مطالعه با هدف جمع‌آوری و نتیجه‌گیری در خصوص کفایت و ایمنی دریافت پروتئین  به بررسی مقالات گذشته می‌پردازد. واژگان کلیدی: پروتئین، ورزش، عضله، رژیم غذایی

عنوان مقاله [English]

Influence of High Protein Diets on Muscle Hypertrophy and Exercise Performance

نویسندگان [English]

  • Hossein Khosravi Broujeni 1
  • Reza Ghiasvand 2
1 Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The importance of protein for athletes has been known for years. In fact, protein is one of the most important dietary supplementations prescribed for athletes and active people. Although physical performance mostly depends on physical activity and exercise, dietary intake and especially protein content is also very important. However, there are inconsistencies in protein adequacy and safety. Some investigations have suggested the recommended dietary allowance (RDA) for protein to be sufficient while others have recommended using 2-3 times more than RDA level to prepare adequate amino acids. Furthermore, there is discrepancy in safety of a high protein diet as some believed a high protein diet can lead to kidney dysfunction and bone defect but other studies did not support this idea. This study thus reviewed the literature to evaluate the adequacy and safety of protein intake in athletes. Keywords: Protein, Physical activity, Muscle, Diet