اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر برخی فاکتورهای سیگنالی تأثیرگذار بر سلول‌های ماهواره‌ای در موش‌های نر ویستار

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران

5 کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران

6 کارشناس، مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر میزان میوستاتین، TGF-β (Transforming growth factor-beta) و FGF-2 (Fibroblast growth factor-2) سرمی در موش‌های صحرایی بود. روش‌ها: تعداد 20 سر موش صحرایی نر بالغ 150 تا 250 گرمی به صورت تصادفی به دو گروه شاهد و تمرین مقاومتی تقسیم شدند. گروه تمرین مقاومتی به مدت 8 هفته و هفته‌ای 5 جلسه روی نردبان مخصوص به ارتفاع 1 متر و 26 پله با حمل یک وزنه به میزان 30 درصد وزن بدن خود که به دم آن‌ها بسته می‌شد، تمرینات خود را آغاز نمودند. این میزان به صورت فزاینده در هفته‌ی آخر به 200 درصد وزن بدن حیوانات رسید. تمرینات شامل 3 نوبت 4 تکراری با 3 دقیقه استراحت بین نوبت‌ها بود. خون‌گیری از چشم موش‌ها توسط لوله‌های مویینه به عمل آمد و اندازه‌گیری میوستاتین،TGF-β  و FGF-2 هر سه با کیت مربوط توسط روش ELISA انجام شد. یافته‌ها: در پایان مطالعه، سطح سرمی میوستاتین در گروه تمرین مقاومتی 62/19 ± 82/71 میلی‌گرم در دسی‌لیتر و در گروه شاهد 49/17 ± 86/105 میلی‌گرم در دسی‌لیتر بود (001/0 > P). در حالی که سطح سرمی FGF-2 در گروه تمرین مقاومتی به طور معنی‌داری (048/0= P) افزایش یافت (در گروه تمرین مقاومتی 135/11 ± 462/102 و در گروه شاهد 606/12 ± 96/86 میلی‌گرم در دسی‌لیتر بود). همچنین سطح سرمی TGF-β در بین گروه مقاومتی 09/54 ± 48/153 و شاهد 85/32 ± 62/160 میلی‌گرم در دسی‌لیتر بود و تفاوت معنی‌داری در دو گروه دیده نشد (725/0= P). نتیجه‌گیری: این پژوهش نشان می‌دهد که تمرین مقاومتی، با کاهش سطوح سرمی میوستاتین و افزایش سطوح سرمی FGF-2 همراه است که هر دو از عوامل مؤثر بر سلول‌های ماهواره‌ای هستند و در افزایش قدرت عضلانی نقش دارند. همچنین، هر چند سطح سرمی TGF-β در گروه تمرین تفاوت معنی‌داری با گروه شاهد نداشت، ولی به طور کلی مقدار آن در گروه تمرین کمی کاهش پیدا کرده بود. واژگان کلیدی: تمرین مقاومتی، فاکتور رشد تغییر شکل‌دهنده‌ی بتا، میوستاتین، عامل رشد فیبروبلاستی-2، سلول‌های ماهواره‌ای

عنوان مقاله [English]

Effect of Eight Weeks of Resistance Training on Some Signaling Factors Affecting on the Satellite Cells in Wistar Rats

نویسندگان [English]

  • Alireza Khadivi Borujeny 1
  • Mohammad Marandi 2
  • Shaghayegh Haghjooy Javanmard 3
  • Hamid Rajabi 4
  • Zahra Khadivi Burojeny 5
  • Mahdi Khorshidi Behzadi 6
1 Department of Sport Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Sport Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Physiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Sport Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, Tarbiat Moallem University, Tehran, Iran
5 Department of Sport Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, Tarbiat Moallem University, Tehran, Iran
6 Applied Physiology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The purpose of the present study was to determine the effect of eight weeks of resistance training on some signaling factors including myostatin, transforming growth factor-β (TGF-β) and fibroblast growth factor-2 (FGF-2) which affect satellite cells in Wistar rats. Methods: 20 adult male Wistar rats (150-250 g) provided by the Isfahan University of Medical Sciences, were randomly divided into 2 groups [control group n = 10 (C); resistance training group n = 10 (R)]. Resistance training was conducted for 8 weeks (5 sessions/week) on a special 1-meter high ladder (divided by 26 stairs) with the loading of 30% of body weight (suspended from the tail) in the first week and increased to 200% of body weight in the last week. Training included 3 sets of 4 reps with 3 minutes rest between sets. Findings: T-test analysis of the changes of all three myostatin, TGF-β and FGF-2 factors showed that the mean plasma level of myostatin decreased [71.8 ± 19.6 mg/dl (R) ver. 105.8 ± 17.4 mg/dl (C); P = 0.001], but the level of FGF-2 increased significantly [102.4 ± 11.1 mg/dl (R) ver. 86.5 ± 12.6 mg/dl (C); P = 0.048] in resistance training group. In contrast, the serum level of TGF-β was not statistically different between the two groups [153.4 ± 54.0 mg/dl (R); 160.6 ± 32.8 mg/dl (C); P = 0.725]. Conclusion: This study showed that resistance training reduces serum levels of myostatin and increases serum levels of FGF-2 that both are factors affecting satellite cells that play a role in increasing muscle strength. Although not being significant between groups, the serum level of TGF-β was reduced in the experimental group. Keywords: Satellite cell, Myostatin, Fibroblast growth factor-2, Transforming growth factor-β, Resistance training