طراحی روش ELISA برای اندازه‌گیری فراوانی آنتی‌بادی‌های سرمی ضد اینترفرون بتا در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز تحت درمان با CinnoVex

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ایمونولوژی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه داخلی اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه ایمونولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اینترفرون بتا (IFN-β یا Interferon beta) اولین داروی تأیید شده برای درمان مولتیپل اسکلروز (MS یا Multiple sclerosis) است. برخی از بیماران مبتلا به MS تحت درمان با IFN-β در برابر این دارو آنتی‌بادی ایجاد می‌کنند. آنتی‌بادی‌های ضد IFN-β می‌توانند کارایی بالینی و فعالیت زیستی آن را کاهش دهند. هدف از این مطالعه، طراحی روش ELISA برای اندازه‌گیری آنتی‌بادی‌های سرمی ضد اینترفرون در بیماران مبتلا به MS تحت درمان با CinnoVex (شکل تجاری IFN-β-1a) بود. روش‌ها: برای اندازه‌گیری آنتی‌بادی‌های ضد  IFN-βیک روش ELISA طراحی گردید. نمونه‌های سرم 40 فرد سالم و 42 بیمار مبتلا به MS تحت درمان با CinnoVex که حداقل شش ماه دارو دریافت کرده بودند، برای حضور آنتی‌بادی بررسی شد. یافته‌ها: بیمارانی برای آنتی‌بادی ضد IFN-β مثبت در نظر گرفته شدند که جذب نوری (OD یا Optical density) آن‌ها در تست ELISA بالاتر از 2/1 بود. آنتی‌بادی ضد IFN-β در 13 بیمار مبتلا به MS که تحت درمان با CinnoVex بودند، وجود داشت. نتیجه‌گیری: روش ELISA یک روش سریع و ارزان برای سنجش آنتی‌بادی ضد  IFN-βدر بیماران مبتلا به MS است. آنتی‌بادی ضد IFN-β در 1/31 درصد از بیماران مبتلا به MS که تحت درمان با CinnoVex هستند، تولید می‌شود. واژگان کلیدی: مولتیپل اسکلروز، CinnoVex، آنتی‌بادی‌های ضد اینترفرون، ELISA

عنوان مقاله [English]

Designing of an ELISA Method for the Measurement of Serum Antibodies against Interferon-beta and the Study of the Frequency of these Antibodies in Patients with Multiple Sclerosis Treated with CinnoVex

نویسندگان [English]

  • Nasrin Zare 1
  • Vahid Shaygannejad 2
  • Marjan Gharagozloo 3
1 MSc Student, Department of Immunology, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Neurology, School of Medicine AND Neuroscience Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Multiple sclerosis (MS) is a demyelinating disease of the central nervous system. Interferon-beta (IFN-β) was the first disease modifying drug to be approved for the treatment of MS. Some MS patients treated with IFN-β develop antibodies to the drug. Anti-IFN-β antibodies can reduce both bioactivity and clinical efficacy of IFN-β. The objective of this study was to develop an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) method for the measurement of anti-IFN-β antibodies in MS patients treated with CinnoVex (a recombinant Interferon beta 1-a). Methods: An Indirect ELISA protocol was developed and validated for the measurement of anti-IFN-β antibodies. Sera were studied for anti-IFN-β antibodies from 40 healthy individuals and 42 MS patients treated with CinnoVex for at least 6 months. Findings: Patients were considered positive for Anti-IFN-β antibodies, if they had a positive sample with an optical density of more than 1.2. Anti-IFN-β antibodies were found in 12 MS patients treated with CinnoVex. 31.1% of MS patients treated with CinnoVex developed anti-IFN-β antibodies. Conclusion: ELISA is a simple, fast and inexpensive test for the assessment of anti-IFN-β antibodies in MS patients treated with IFN-β. Keywords: Multiple sclerosis, Interferon beta 1a, Antibodies, Enzyme-linked immunosorbent assay