عود موضعی- ناحیه‌ای سرطان پستان و عوامل مؤثر بر آن (پیگیری 25 ساله)

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص رادیوتراپی و انکولوژی، بیمارستان سیدالشهدا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 متخصص رادیوتراپی و انکولوژی، بیمارستان میلاد، اصفهان، ایران

3 متخصص جراحی عمومی، بیمارستان سیدالشهدا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه ایمنی‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 متخصص آسیب شناسی، بیمارستان سیدالشهدا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 دانشیار، گروه آسیب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

7 استادیار، گروه رادیوتراپی و انکولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

8 دانشیار، گروه هماتولوژی- انکولوژی، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

9 فوق تخصص هماتولوژی- انکولوژی، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

10 دانشیار، گروه رادیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

11 گروه آموزش و ارتقای سلامت، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

12 استادیار، گروه آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

13 متخصص پزشکی اجتماعی، بیمارستان سیدالشهدا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: این مطالعه با هدف تعیین میزان بروز عود موضعی- ناحیه‌ای در زنان مبتلا به سرطان پستان و شناسایی عوامل دخیل در بروز عود، طراحی و اجرا گردید. روش‌ها: پرونده‌ی 4652 زن مبتلا به سرطان پستان درمان شده در مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا (ع) اصفهان در فاصله‌‌ی سال‌های 84-1360 به صورت گذشته‌نگر از نظر بروز عود موضعی و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار گرفت. اثر پیش‌بینی‌کنندگی عوامل بسیاری بر روی عود موضعی با کمک تحلیل تک متغیره‌ی Log-rank test و تحلیل چند متغیره‌ی Logistic regression بررسی شد. یافته‌ها: در طی پیگیری با میانه‌ی زمانی 11 سال، 208 بیمار (5/4 درصد) دچار عود موضعی شده بودند. میانه‌ی فاصله‌ی زمانی بروز عود موضعی از شروع بیماری 2 سال بود. از بین عوامل متعددی که به صورت تک متغیره بررسی شدند اندازه‌ی توده، وجود گیرنده‌ی پروژسترونی، شدت درگیری غدد لنفاوی و سن کمتر از 40 سال، با عود موضعی ارتباط داشت. تحلیل چند متغیره شدت درگیری غدد لنفاوی و سن کمتر از 40 سال را با عود موضعی در ارتباط نشان داد. نتیجه‌گیری: عود موضعی رخداد شایعی در سرطان پستان زنان در استان نیست. خانم‌های جوان‌تر با خطر بیشتری از عود موضعی مواجه هستند. در بیمارانی که توده‌ی بزرگ‌تر دارند و شدت درگیری غدد لنفاوی آن‌ها بیشتر است، باید خطر عود موضعی را در نظر داشت. واژگان کلیدی: بدخیمی‌های پستان، عود موضعی- ناحیه‌ای بدخیمی

عنوان مقاله [English]

Locoregional Recurrence of Breast Cancer and Its Predictive Factors

نویسندگان [English]

 • Shadi Babazadeh 1
 • Ali Reza Amouheidari 2
 • Maryam Tabatabaeian 3
 • Ali Reza Andalib 4
 • Parisa Rezaei 5
 • Mehri Faghihi 6
 • Homeira Hajahmadian 1
 • Hamid Emami 7
 • Mahnaz Roayaei 7
 • Fariborz Mokarian 8
 • Mojgan Alamsamimi 9
 • Atousa Adibi 10
 • Akbar Hassanzadeh 11
 • Mehdi Tazhibi 12
 • Elham Moazam 13
1 Radiotherapist and Oncologist, Seyed-Al-Shohada Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Radiotherapist and Oncologist, Milad Hospital, Isfahan, Iran
3 General Surgeon, Seyed-Al-Shohada Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Pathologist, Seyed-Al-Shohada Hospital, Isfahan, Iran
6 Associate Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
7 Assistant Professor, Department of Radiotherapy and Oncology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
8 Associate Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
9 Hematologist and Oncologist, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
10 Associate Professor, Department of Radiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
11 Department of Health Education and Promotion, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
12 Assistant Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
13 Specialist in Community Medicine, Seyed-Al-Shohada Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The aim of this study was to determine the incidence rate and predictors of locoregional recurrence (LRR) of breast cancer in women. Methods: A total number of 4652 records of women with breast cancer who had been treated in Seyed-Al-Shohada Hospital (Isfahan, Iran) during 1982-2006 were investigated retrospectively. Prognostic impact of several factors on LRR was assessed by log-rank test and logistic regression analysis. Findings: During the follow-up period with median length of 11 years, 208 patients (4.5%) had experienced LRR. The median time of LRR was two years. In univariate analysis test, tumor size, existence of progesterone receptors, severity of lymph node involvements, and young age had relations with LRR. Multivariate analysis revealed LRR to be significantly related with lymph nodes involvement and young age. Conclusion: LRR was not common among women with breast cancer in Isfahan Province. However, some subgroups of patients with specific risk factors such as younger age, large tumors, and more involved lymph nodes may be at greater risk of developing malignancy. Keywords: Breast neoplasms, Locoregional recurrence, Breast cancer research group