بررسی پیامدهای مادری و جنینی پارگی زودرس پیش از موعد پرده‌های جنینی با سن حامگی 28 تا 34 هفته

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پزشک عمومی، پژوهشگر، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پارگی زودرس پرده‌های جنینی در سن حاملگی کمتر از 37 هفته به پارگی پیش از موعد زودرس پرده‌های جنینی (PPROM یا Preterm premature rupture of membranes) موسوم است و عوارض فراوان مادری و جنینی دارد. شناخت عوامل زمینه‌ساز و دستیابی به روش‌هایی جهت تشخیص و درمان زودرس آن در کاهش عوارض مذکور تأثیر شایان ذکری دارد. در مطالعه‌ی حاضر، شیوع و عوارض مادری و جنینی PPROM را بررسی کردیم. روش‌ها: در یک مطالعه‌ی مقطعی طی یک دوره‌ی شش ماهه، 57 مادر باردار با سن حامگی 28 تا 34 هفته و دارای معیارهای ورود به مطالعه که با شکایت آبریزش در بیمارستان بستری شدند، مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های مقایسه‌ی نسبت با عدد ثابت و 2χ در نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: شیوع PPROM 33/2 درصد بود. پس از زایمان، تاکی‌کاردی در 74، تب در 95 و لکوسیتوز بالای 15000 در 66 درصد مادران مشاهده شد. دیسترس در 21، سپسیس در 3 و مرگ در 75/1 درصد از نوزادان مورد بررسی مشاهده شد، حال آن که پنومونی و بیماری غشای هیالن در هیچ موردی دیده نشد. ارتباط معنی‌داری بین PPROM و جنسیت نوزاد مشاهده نگردید. نتیجه‌گیری: با وجود هم‌خوانی یافته‌های مطالعه‌ی موجود با مطالعات و منابع قبلی و با توجه به اهمیت PPROM توصیه می‌شود که مطالعات دیگری با حجم نمونه‌ی بیشتر و در مناطق مختلف جهت تشخیص و درمان این عامل دارای عوارض فراوان صورت گیرد. واژگان کلیدی: پارگی زودرس پیش از موعد پرده‌های جنینی، عوارض مادری، عوارض جنینی

عنوان مقاله [English]

Maternal and Fetal Outcomes of Preterm Premature Rupture of Membrane

نویسندگان [English]

  • Minoo Movahedi 1
  • Marzieh Rezaie 2
  • Ali Mohammad Taefnia 3
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 General Practitioner, Researcher, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Preterm premature rupture of membrane (PPROM) is the rupture of the membrane before labor and prior to the 37th week. PPROM is a common complication of pregnancy with numerous adverse effects on both the mother and the infant. Identifying the risk factors for PPROM and methods for its early diagnosis and treatment will dramatically decrease the side effects. This study aimed at evaluating the outcome of pregnancies complicated by PPROM. Methods: This descriptive, analytic, cross-sectional study lasted for six months. It included 57 patients who were admitted to Shahid Beheshti Hospital (Isfahan, Iran) due to rupture of membrane in 28th-34th weeks of pregnancy. Patients were physically examined and asked for their history and symptoms. The collected data was analyzed with chi-square tests. Findings: The prevalence of PPROM, cesarean section, tachycardia, fever, and more than 15000/ml leukocytosis was 2.3, 52.7, 74.0, 95.0, and 66.0 percent, respectively. Distress, sepsis, and death were observed in 21.0, 3.0, and 1.7 percent of the neonates, respectively. No cases of pneumonia or hyaline membrane disease were detected. There was not a significant relationship between sex and PPROM. Conclusion: Our findings were similar to those of previous research. However, considering the importance of PPROM, larger studies in different areas are required for diagnosis and treatment of PPROM to prevent preterm birth. Keywords: Preterm premature rupture of membrane, Maternal outcomes, Fetal outcomes