شایع‌ترین و کشنده‌ترین نوع انفارکتوس قلبی حاد در اصفهان

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 اپیدمیولوژیست، مرکز تحقیقات قلب و عروق، پژوهشکده‌ی قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، واحد سورویلانس، مرکز تحقیقات قلب و عروق، پژوهشکده‌ی قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

بیماری‌های قلبی و عروقی، به ویژه بیماری‌های عروق کرونر، از جمله‌ی اولین علل مرگ و میر در ایران می‌باشند. بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی حاد را که در طی سال‌های 87-1378 در کلیه‌ی بیمارستان‌ها شهر اصفهان بستری شده بودند، شناسایی شدند و به مدت 28 روز پیگیری و پیامد بیماری ایشان تعیین گردید. شایع‌ترین نوع انفارکتوس قلبی، انفارکتوس حاد دیواره‌ی قدامی و کشنده‌ترین نوع آن انفارکتوس حاد ترانس‌مورال با محل غیر مشخص بود. بنابراین لازم است در طراحی برنامه‌های تشخیصی و درمانی به شایع‌ترین و کشنده‌ترین نوع انفارکتوس قلبی توجه بیشتری شود تا بتوانیم در افزایش میزان بقا و حفظ زندگی بیماران نقش مؤثرتری ایفا کنیم. واژگان کلیدی: انفارکتوس قلبی حاد، شایع‌ترین، کشنده‌ترین

عنوان مقاله [English]

The Most Frequent and Fatal Types of Acute Myocardial Infarction in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

  • Abdollah Mohammadian Hafshejani 1
  • Shahram Oveisgharan 2
1 Epidemiologist, Cardiovascular Research Center, Isfahan Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Surveillance Department, Cardiovascular Research Center, Isfahan Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Cardiovascular diseases, particularly coronary artery diseases, are the first cause of death in Iran. Patients with acute myocardial infarction who were hospitalized in hospitals of Isfahan (Iran) during 2000-09 were identified and followed up for 28 days to determine their survival status. The most frequent and most fatal myocardial infarction types were anterior wall acute myocardial infarction and acute transmural myocardial infarction of unspecified site, respectively. In order to increase survival rates, planners of diagnostic and therapeutic approaches should pay more attention to these two types of myocardial infarction. Keywords: Acute myocardial infarction, Most frequent, Most fatal