بررسی شیوع ناشنوایی و غربال‌گری شنوایی در نوزادان شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، اصفهان، ایران

2 پزشک عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه اطفال، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، اصفهان، ایران

4 پژوهشگر، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، اصفهان، ایران

5 دستیار تخصصی، گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: فرایند بیماریابی شنوایی نوزادان، مداخله‌ای زود هنگام جهت شناسایی نوزادان با اختلال کاهش شنوایی یا کری حسی-عصبی است. هدف بیماریابی، تشخیص زود هنگام مواردی است که مداخله یا درمان سریع را برای ممانعت از ایجاد نقایص و معلولیت‌های بعدی ایجاب می‌نماید. EOAE (Evoked otoacoustic emissions) یکی از آزمون‌های بیماریابی است. این مطالعه به منظور بررسی و تشخیص به موقع اختلال شنوایی در نوزادان برای مداخله‌ی زودهنگام، جهت پیشگیری از اختلال گفتاری آن‌ها انجام شد. روش‌ها: این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی در بیمارستان بهارستان اصفهان بر روی 1232 نوزاد متولد شده در سال‌های 1389-1387 انجام شد. نوزادان قبل از یک ماهگی با آزمون TEOAE (Transient evoked otoacoustic emissions) بررسی شدند. نوزادانی که TEOAE مختل داشتند به عنوان نوازادن با اختلال شنوایی معرفی شدند. یافته‌ها: شیوع کاهش شنوایی در در این مطالعه 8/4 در 1000 تولد زنده به دست آمد. نوزادانی که بیشتر از 60 درصد پاسخ داشتند از این تست قبول شدند. 50 درصد نوزادانی که در دو مرحله‌ آزمون آن‌ها منفی شد فاقد عامل خطر بودند و 50 درصد بقیه، دارای عوامل خطر از جمله داشتن ژن ناشنوایی در خانواده، مننژیت باکتریال و پره‌ماچوریتی (سن کمتر از هفته‌ی 32 بارداری) همراه با تهویه‌ی مکانیکی طولانی مدت بودند. نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع اختلال شنوایی در این مطالعه اهمیت شنوایی در رشد و تکامل گفتار و زبان کودک، عدم شک به کم شنوایی نوزادان توسط والدین، غربال‌گری فراگیر شنوایی نوزادان ضروری است و تحقیق و کارشناسی جهت ارزیابی عملکرد مراکز غربال‌گری کم شنوایی در ایران لازم به نظر می‌رسد. واژگان کلیدی: کاهش شنوایی، غربال‌گری، نوزادان

عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Deafness and Hearing Screening in Newborns in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

  • Fariba Arjmandi 1
  • Sahar Mehrabi 2
  • Behrouz Fahangfar 3
  • Ali Toghiani 4
  • Azadeh Kheradmand 5
1 Faculty Member, Department of Community Medicine, School of Medicine, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Isfahan, Iran
2 General Practitioner, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Isfahan, Iran
4 Researcher, Young Researchers Club, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Isfahan, Iran
5 Resident, Department of Ear, Nose, and Throat, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Neonatal hearing screening test is an early intervention for identification of hearing loss, deafness, and sensorineural impairment. Pediatric diagnosis of audiology needs different tests to collect the required information.  Transient evoked otoacoustic emissions (TEOAE) are among the main hearing screening tests. It shows cochlear outer hair cells activity that causes the most important infant hearing loss. This study was conducted to evaluate the effects diagnosing neonatal hearing impairment and referring patients to receive appropriate interventions to prevent language and speech impairments. Methods: In a cross-sectional study in Baharestan Hospital (Isfahan, Iran), 1232 neonates, born during 2008-10, were screened with TEOAEs before age of one month. Neonates with failed tests were then referred to an audiologist. The collected data was analyzed by SPSS. Findings: In this study, the prevalence of hearing impairment was 4.8 per 1000 live births that is close to previous international studies. Among the neonates with negative test results, 50% had no risk factors while the other 50% had risk factors including positive family history of hearing loss, meningitis, prematurity, and prolonged mechanical ventilation.   Conclusion: According to the calculated prevalence of hearing impairment in this study (4.8 in 1000 live births) and considering the importance of hearing in language and speaking development and lack of suspicion to infant hearing loss by parents, more research is required to assess the practice of neonatal universal hearing screening in the related centers in Iran. Keywords: Hearing loss, Hearing screening