تأثیر 8 هفته فعالیت استقامتی بر بیان اینترفرون گاما و زیر رده‌های لکوسیتی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، و عضو هیأت علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

2 استاد، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه ایمونولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: در مطالعه‌ی حاضر به منظور بررسی رابطه‌ی بین ورزش و سایتوکاین‌ها، اثر 8 هفته فعالیت استقامتی و همچنین مرحله‌ی ریکاوری روی بیان اینترفرون گاما و همچنین زیر رده‌ی لکوسیتی مورد بررسی قرار گرفته است. روش‌ها: تعداد 30 آزمودنی مرد سالم با محدوده‌ی سنی 18 تا 25 سال به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. افراد مورد مطالعه به طور تصادفی در دو گروه تمرین و شاهد قرار گرفتند. گروه تمرین به مدت 8 هفته مطابق با پروتکل تمرین استقامتی (دویدن روی تردمیل) به فعالیت پرداختند. از آزمودنی‌های هر دو گروه در 5 نوبت خون‌گیری به عمل آمد. یافته‌ها: میزان اینترفرون گاما بعد از فعالیت استقامتی و همچنین 24 و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه‌ی تمرین نسبت به سطوح قبل از تمرین کاهش یافت، ولی این کاهش معنی‌دار نبود. علاوه بر این، نتایج تحقیق کاهش سطوح لکوسیت را قبل از تمرین تا 24 ساعت بعد از دوره‌ی تمرینی نشان داد. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که یک دوره‌ی تمرین استقامتی 8 هفته‌ای می‌تواند در میزان اینترفرون گاما و زیر رده‌ی لکوسیتی تغییر ایجاد کند، ولی برای معنی‌دار بودن تغییرات باید شدت تمرین از متوسط به بالا باشد. واژگان کلیدی: سایتوکاین، تمرینات استقامتی، اینترفرون گاما، مرحله‌ی ریکاوری

عنوان مقاله [English]

Effects of an 8-Week Endurance Training Course on Changes in Interferon Gamma and Leukocyte Subsets

نویسندگان [English]

  • Abdossaleh Zar 1
  • Khosrow Ebrahim 2
  • Fariborz Hovanloo 3
  • Davar Amani 4
1 PhD Student, Department of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran And Faculty Member, Department of Physical Education and Sport Sciences, Jahrom University, Jahrom, Iran
2 Professor, Department of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Immunology, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: In order to evaluate the relation between exercise and cytokines, we examined the effects of an 8-week endurance training course and recovery period on changes in interferon gamma (IFN-ϒ) and leukocyte subsets with recovery period. Methods: In this study, 30 healthy young male volunteers who aged 18-25 years were randomized into endurance training group and control group. The first group completed the endurance training protocol (running on a treadmill for 15-30 min at 50%-70% maximal heart rate) for 8 weeks. Venous blood samples were taken in both groups before, immediately after, and 24 and 48 hours after exercise. Findings: We found that IFN-ϒ levels in the trained group decreased after the 4th and 8th weeks (mid- and post-exercise, respectively), and also after 24-hour and 48-hour recovery periods. Leukocyte subsets on the other hand, decreased from pre-exercise until 24 hours after exercise. Conclusion: Our results demonstrated that a period of endurance exercise led to changes in IFN-ϒ levels after exercise and recovery periods. Keywords: Endurance training, Cytokine, Interferon gamma, Recovery period