مقایسه‌ی اثر مصرف ترکیب دو داروی کتامین و متوکلوپرامید با کتامین به تنهایی بر کاهش درد پس از عمل جراحی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی نحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 اپیدمیولوژیست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: کنترل درد پس از عمل جراحی و عوارض ناشی از آن یکی از موضوعات اصلی در مراقبت‌های بعد از عمل می‌باشد و نقش مهمی در تسریع بهبود وضعیت عمومی بیماران، پس از عمل جراحی ایفا می‌کند. در تحقیق حاضر تأثیر استفاده از ترکیب کتامین و متوکلوپرامید با کتامین به تنهایی بر روی درد پس از عمل بررسی شد. روش‌ها: این کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال 1391 در بیماران تحت عمل جراحی سپتورینوپلاستی در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان انجام شد. بیماران به شکل تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. به گروه اول 10 میلی‌گرم متوکلوپرامید همراه با 3/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بیمار کتامین و به گروه دوم فقط 3/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بیمار کتامین پنج دقیقه قبل از برش جراحی به صورت داخل وریدی تزریق شد. میزان درد، دفعات استفراغ، میزان مرفین مصرفی و عوارض دارویی در دو گروه مقایسه شد. اطلاعات به دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین تغییرات شدت درد از 30 دقیقه بعد از عمل تا 24 ساعت بعد از خروج از ریکاوری در دو گروه مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری داشت (028/0 = P). همچنین میانگین مقدار مخدر مصرف‌شده از 30 دقیقه تا 24 ساعت بعد از عمل در دو گروه مورد بررسی تفاوت معنی‌داری داشت (001/0 > P). تهوع و استفراغ در ساعات 6 و 12 بعد از عمل نیز بین دو گروه تفاوت معنی‌داری داشت (به ترتیب 048/0 = P و 035/0 = P). نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که ترکیب 2 داروی کتامین و متوکلوپرامید تأثیر بیشتری در کاهش درد پس از عمل جراحی سپتورینوپلاستی نسبت به کتامین به تنهایی دارد. بنابراین، در صورتی که کنتراندیکاسیونی برای مصرف این داروها وجود نداشته باشد، می‌توان از این ترکیب به عنوان داروی ضد درد پس از عمل استفاده کرد. واژگان کلیدی: درد پس از عمل جراحی، کتامین، متوکلوپرامید

عنوان مقاله [English]

Comparing the Effects of Ketamine Alone and in Combination with Metoclopramide on Postoperative Pain

نویسندگان [English]

  • Seyed Morteza Heidari 1
  • Gholamreza Khalili 1
  • Samaneh Roohani 2
  • Ali Mehrabi Koushki 3
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Controlling postoperative pain and its complications is a major issue in postoperative care and plays an important role in accelerating the recovery of patients. The present research compared the effects of ketamine alone and in combination with metoclopramide on postoperative pain. Methods: This double-blind clinical trial was conducted on patients undergoing septorhinoplasty at Alzahra Hospital (Isfahan, Iran) in 2012. Patients were divided into two groups to intravenously receive either 10 mg metoclopramide combined with 0.3 mg/kg ketamine or only 0.3 mg/kg ketamine five minutes before the incision. Pain (based on a visual analogue scale), vomiting, the required amount of morphine, and the side effects were evaluated in the two groups. Findings: The two groups had a significant difference in pain intensity (P = 0.028) and mean morphine consumption (P < 0.001) 30 minutes-24 hours after the operation. There were also significant differences between the two groups in the incidence of nausea and vomiting during the 6th-12th postoperative hours (P = 0.048 and 0.035, respectively). Conclusion: Combination of ketamine and metoclopramide was more effective than ketamine alone in reducing pain after septorhinoplasty. Therefore, the use of this combination is recommended in the absence of contraindications. Keywords: Postoperative pain, Ketamine, Metoclopramide