فاکتور آزاد کننده‌ی یوکاریوتی شماره‌ی 3 و احتمال ابتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو، گروه زیست‌شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه پرتودرمانی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: شواهد متعددی از وجود نقش عوامل ترجمه‌ی یوکاریوتی در ایجاد سرطان پستان حمایت می‌کنند. پروتئین eRF3 (فاکتور آزاد کننده‌ی یوکاریوتی شماره‌ی 3)، به عنوان یک عامل جداکننده‌ی زنجیره‌ی پلی‌پپتیدی در فرایند ترجمه شناخته شده است و برای گذر سلول‌ها از فاز G1 به فاز S سیکل سلولی (G1 to S phase transition protein 1 یا GSPT1) نیز ضروری است. مطالعات اخیر حاکی از نقش احتمالی این پروتئین در ایجاد سرطان می‌باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی پلی‌مورفیسم تکرار سه گانه‌ی GGC در اگزون شماره‌ی 1 ژن eRF3a/GSPT1، و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعیت اصفهان بود. روش‌ها: طی این پژوهش که بر روی 250 زن مبتلا به سرطان پستان و 250 زن سالم انجام شد، پس از استخراج DNA از خون محیطی، توالی مورد نظر توسط روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز (Polymerase chain reaction یا PCR) تکثیر گردید و در نهایت پلی‌مورفیسم ژن eRF3a با الکتروفورز قطعات تکثیر‌شده بر روی ژل پلی‌اکریل‌آمید مشخص شد. یافته‌ها: با بررسی پلی‌مورفیسم آللی ژن eRF3a/GSPT1 در جمعیت مورد نظر، 4 آلل شامل آلل‌های 7، 10، 11 و 12 تکرار از GGC در اگزون شماره‌ی 1 این ژن یافت شد. بیشترین فراوانی آللی در هر دو گروه بیمار و شاهد مربوط به 10(GGC) بود. نتایج این تحقیق نشان داد که زنان حامل آلل 12 تکرار و نیز زنانی که برای آلل 7(GGC) از ژن مورد مطالعه هموزیگوت هستند، شانس بیشتری برای ابتلا به سرطان پستان دارند. نتیجه‌گیری: در این تحقیق برای اولین بار در ایران، الگوی پراکندگی، فراوانی آللی و همچنین ژنوتیپ‌های مختلف ژن eRF3a/GSPT1 مشخص گردید. به علاوه یافته‌ها نشان داد که در جمعیت اصفهان، وجود طویل‌ترین آلل و کوتاه‌ترین آلل (به صورت هموزیگوت) از ژن مزبور می‌تواند خطر ابتلا به سرطان پستان را در این جمعیت افزایش دهد. واژگان کلیدی: سرطان پستان، فاکتور آزاد کننده‌ی یوکاریوتی شماره‌ی 3، توالی تکراری GGC، پلی‌مورفیسم

عنوان مقاله [English]

Eukaryotic Release Factor 3 and Risk of Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Miri 1
  • Manoochehr Tavassoli 2
  • Simin Hemmati 3
1 Student, Department of Biology, School of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Biology, School of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Radiotherapy, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Eukaryotic release factor 3 (eRF3) is known as a polypeptide chain releasing factor in the translation process. It is necessary for G1 to S phase transition (GSPT1). Recent studies have demonstrated that this protein may have a potential role in development of cancer. The purpose of this study was to investigate the tri-nucleotide polymorphism (GGC) in eRF3a/GSPT1 exon 1 gene and to identify its association with risk of breast cancer in Isfahan, Iran. Methods: This study was conducted on 250 women with breast cancer and 250 healthy women. DNA was extracted from peripheral blood and amplified by polymerase chain reaction (PCR). Finally, polyacrylamide gel electrophoresis was used to detect GGC polymorphism. Findings: Four alleles including 7, 10, 11 and 12 repetitions of GGC were found. GGC10 was the most common allele between patients and controls. Women who carried GGC12 allele (odds ratio = 2.9068, confidence interval = 1.0308-8.0196) and those who are homozygous for GGC7 (odds ratio = 5.0816, confidence interval = 0.5894-43.8133) of eRF3a/GSPT1 gene were at significantly higher risk for developing breast cancer. Conclusion: This was the first Iranian study to identify the distribution, allelic frequency, and various genotypes of eRF3a/GSPT1 gene. We found the homozygous occurrence of the longest and the shortest allele of this gene to increase the risk for breast cancer among women in Isfahan. Keywords: Breast cancer, Eukaryotic release factor 3, Repeated sequences of GGC, Polymorphism