مقایسه‌ی اثر سه روش درمانی تزریق داخل ضایعه‌ی گلوکانتیم به تنهایی یا همراه با محلول تری‌کلرواستیک اسید 50 درصد و یا لیزر Fractional در درمان لیشمانیوز جلدی حاد

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک و گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری لیشمانیوز جلدی یک بیماری آندمیک و گسترده در سطح ایران می‌باشد. با وجود ارائه‌ی درمان‌های متعدد، اسکار نازیبایی که از این بیماری به جا می‌ماند، به عنوان یک مشکل جدی روانی برای بیمار قلمداد می‌شود. در راستای بهبود سریع‌تر و کاهش اثرات روانی ناشی از اسکار نازیبای آن، سه روش درمانی مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی در سال‌های 90-1389، بیماران مبتلا به سالک مشروط به احراز شرایط ورود به مطالعه، به صورت تصادفی در یکی از سه گروه درمانی تزریق داخل ضایعه‌ی گلوکانتیم به تنهایی (Intralesional injection یا IL)، تزریق داخل ضایعه‌ی گلوکانتیم همراه با استعمال موضعی محلول تری‌کلرواستیک اسید 50 درصد (TCA یا Trichloroacetic acid) (گروه TCA + IL) یا تزریق داخل ضایعه‌ی گلوکانتیم همراه با استفاده از لیزر Fractional (IL + Laser) قرار گرفتند. میزان بهبودی و اسکار 3 هفته و سپس 4 و 6 ماه پس از شروع درمان بررسی شد. یافته‌ها: میانگین مدت زمان بهبودی در کل بیماران 1/2 ± 1/6 هفته با دامنه‌ی 12-2 هفته بود. میانگین مدت زمان بهبودی در سه گروه IL، TCA + IL و IL + Laser به ترتیب 7/1 ± 8/6، 1 ± 2/5 و 3 ± 3/6 هفته (011/0 = P) و میانگین نمره‌ی اسکار به ترتیب 7/0 ± 3/4، 8/0 ± 6/3 و 57/0 ± 7/3 بود (001/0 > P). نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج استفاده از روش‌های درمان فیزیکی و لیزر Fractional همراه با درمان استاندارد نتایج مطلوب‌تری را از نظر طول دوره‌ی درمان و اسکار به جای مانده از زخم سالک به دست خواهد داد. بنابراین بسته به شرایط بیمار و امکان استفاده از تری‌کلرواستیک اسید 50 درصد و یا لیزر Fractional، می‌توان از آن‌ها به عنوان درمان کمکی در درمان لیشمانیوز جلدی استفاده کرد. واژگان کلیدی: لیشمانیوز جلدی، لیزر، سالک، تری‌کلرواستیک اسید

عنوان مقاله [English]

A Comparison between the Effects of Glucantime, Topical Trichloroacetic Acid 50% plus Glucantime, and Fractional Laser plus Glucantime on Cutaneous Leishmaniasis Lesions

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Nilforoushzadeh 1
  • Amir Hosein Siadat 2
  • Nazli Ansari 3
  • Elaheh Haftbaradaran 3
  • Elham Ahmadi 3
1 Associate Professor, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran AND Skin Disease and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Skin Disease and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 General practitioner, Skin Disease and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Cutaneous leishmaniasis is an endemic disease in Iran. Pentavalent antimonial drugs have been the first line of therapy in cutaneous leishmaniasis for many years. However, the cure rate of these agents is still not favorable. This study was carried out to compare the effects of topical trichloroacetic acid 50% in combination with glucantime, intralesional glucantime plus fractional laser, and glucantime alone on cutaneous leishmaniasis. Methods: A total of 90 patients were randomly divided into three groups of 30 to be treated with intralesional injection of meglumine antimoniate (glucantime), a combination of topical trichloroacetic acid 50% and glucantime, or a combination of fractional laser and glucantime. Complete cure rate and changes in sizes of lesions and scars were assessed and compared between groups. Findings: The mean duration of treatment was 6.1 ± 2.1 weeks in all patients (range: 2-12 weeks) and 6.8 ± 1.7, 5.2 ± 1.0, and 6.3 ± 3.0 weeks in glucantime, topical trichloroacetic acid plus glucantime, and fractional laser plus glucantime groups, respectively (P = 0.011). The mean score of scars was 3.7 ± 0.6, 3.6 ± 0.8, and 6.3 ± 0.7 in the above-mentioned groups (P < 0.001). Conclusion: Compared to glucantime alone, the combination of intralesional glucantime and trichloroacetic acid 50% or fractional laser had significantly higher and faster cure rate in patients with cutaneous leishmaniasis. Keywords: Meglumine antimoniate, Glucantime, Trichloroacetic acid, Fractional laser, Cutaneous leishmaniasis