بررسی عوامل خطر کسب عفونت هلیکوباکتر پیلوری، ارتباط آن با آنمی فقر آهن و تأثیر آن بر روی رشد کودکان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه داروسازی بالینی، دانشکده ی داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به این ‌که هلیکوباکتر پیلوری یک عفونت شایع در کودکان است و باعث ایجاد برخی بیماری‌ها از جمله اولسر پپتیک، کم خونی فقر آهن، کاهش میزان رشد و بدخیمی‌های گوارشی می‌شود، در این مطالعه تأثیر عوامل مختلف در کسب این عفونت و ارتباط آن با آنمی فقر آهن و تأثیر آن بر روی رشد کودکان بررسی شد. همچنین علایم گوارشی گوناگون در کودکان مبتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوری در مقایسه با کودکان سالم از نظر عفونت هلیکوباکتر بررسی گردید. روش‌ها: این مطالعه در سال‌های 90-1389 بر روی کودکان مراجعه‌کننده به درمانگاه آندوسکوپی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان انجام شد. بررسی کشت نمونه‌های به دست آمده از آندوسکوپی و شمارش کامل سلول‌های خونی در 99 کودک انجام گرفت. همچنین مشخصات فردی، اقتصادی، اجتماعی، عوامل خطر کسب عفونت هلیکوباکتر پیلوری و علایم بیماری اولسر پپتیک در یک پرسشنامه ثیت شد. در پایان، یافته‌ها‌ی جمع‌آوری شده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته‌ها: در کودکان مبتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوری درصد مصرف سیگار در والدین، نگهداری حیوان خانگی در منزل، سابقه‌ی دیس‌پپسی در خانواده، اتاق خواب مشترک و تعداد اعضای خانواده بیش از 4 نفر به ترتیب 6، 9، 5/12، 69 و 75 درصد بود. از 31 نفر مبتلا به هلیکوباکتر پیلوری، 7 نفر (6/22 درصد) و از 67 نفر غیر مبتلا به هلیکوباکتر پیلوری 8 نفر (9/11 درصد) مبتلا به آنمی بودند (14/0 = P). نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع بالای عفونت هلیکوباکتر پیلوری و جهت کاهش هزینه‌های بالای درمانی، توصیه به مطالعات بیشتری جهت بررسی عوامل خطر می‌شود. همچنین با توجه به شیوع بالای آنمی و وجود ارتباط آنمی با عفونت هلیکوباکتر در برخی مطالعات، انجام مطالعات بیشتر توصیه می‌شود. واژگان کلیدی: عوامل خطر، عفونت هلیکوباکتر پیلوری، آنمی فقر آهن

عنوان مقاله [English]

Risk Factors for Helicobacter Pylori infection and Its Relations with Iron Deficiency Anemia and Children's Growth

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Moslehi 1
  • Nafiseh Sadat Mahmoodi 2
  • Hossein Saneian 3
  • Hamid Rahimi 3
1 PhD Student, Department of Clinical Pharmacy, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine AND Child Growth and Development Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Helicobacter pylori infection is common in children and causes a number of diseases including peptic ulcers, iron deficiency anemia, decreased growth rate, and gastrointestinal cancer. This study assessed the effects of various factors on the incidence of Helicobacter pylori infection and the relations of the infection with iron deficiency anemia and children’s growth. We also compared gastrointestinal symptoms in children with Helicobacter pylori infection and healthy children. Methods: This study was conducted on 99 children who referred to the endoscopy unit of Alzahra Hospital (Isfahan, Iran) during 2010-11. Cultures of endoscopic specimens were obtained and complete blood counts were performed. The demographic, economic, and social risk factors for acquiring Helicobacter pylori infection were recorded. Symptoms of peptic ulcer disease were also collected using a questionnaire. Findings: Among children with Helicobacter pylori infection (n = 31), the prevalence of smoking parents, keeping pets at home, family history of dyspepsia, shared bedroom, and family size of greater than four was 6.0%, 9.0%, 12.5%, 69.0%, and 75.0%, respectively. Seven Helicobacter pylori-infected children (22.6%) and eight healthy children (11.9%) were anemic (P = 0.14). Conclusion: Given the high prevalence and treatment costs of Helicobacter pylori infection, further studies are warranted to determine its risk factors. On the other hand, inconsistencies in the results of previous studies about the association of anemia and Helicobacter pylori infection necessitate more studies in this field. Keywords: Risk factors, Helicobacter pylori infection, Iron deficiency anemia