مقایسه‌ی اثربخشی طب سوزنی و مدالیته‌های فیزیکی بر علایم بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص طب ورزشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه طب فیزیکی و توانبخشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه طب فیزیکی و توانبخشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 دانشیار، گروه طب فیزیکی و توانبخشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: استئوآرتریت شایع‌ترین بیماری مفاصل سینوویال و یکی از علل اصلی ناتوانی در سنین سالمندی است. علایم بیماری استئوآرتریت زانو به صورت درد، خشکی صبحگاهی، محدودیت حرکات مفصلی می‌باشد. با توجه به درمان‌های مختلف برتری هیچ کدام از درمان‌ها بر دیگری مشخص نشده است. در این مطالعه، میزان تأثیر و مقایسه‌ی اثربخشی طب سوزنی و مدالیته‌‌های فیزیکی بر روی علایم این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. روش‌ها: تعداد 40 بیمار مبتلا به استئوآرتریت زانو بر اساس علایم بالینی و رادیولوژیکی بر طبق معیارهای American College of Rheumatology (ACR) انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه A و B تقسیم شدند. گروه A تحت درمان با طب سوزنی به صورت یک روز در میان و به مدت 12 جلسه (4 هفته) و گروه B تحت درمان با مدالیته‌ی فیزیکی به مدت 12 جلسه (4 هفته) قرار گرفتند. جهت ارزیابی اثر مداخلات از پرسش‌نامه‌ی KOOS (Knee injury and osteoarthritis outcome score) استاندارد شده و همچنین جهت شدت درد از مقیاس بصری درد (VAS یا Visual analogue score) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 11 و آزمون‌های Student-t و Paired-t تحلیل گردید. یافته‌ها: در پایان مطالعه، میانگین خرده مقیاس‌های KOOS شامل علایم بیمار، فعالیت‌های روزمره‌ی زندگی، ورزش و تفریح و کیفیت زندگی در دو گروه تحت درمان با طب سوزنی و مدالیته‌های فیزیکی به مقدار معنی‌داری در مقایسه با پیش از مطالعه بهبود یافت (05/0 > P) و این افزایش در خرده مقیاس فعالیت روزمره‌ی زندگی در گروه مدالیته‌های فیزیکی در مقایسه با گروه طب سوزنی بیشتر بود (05/0 > P). همچنین میانگین نمره‌ی درد بر اساس مقیاس VAS در هر دو گروه درمانی کاهش معنی‌داری داشت (05/0 > P) و این بهبودی در گروه طب سوزنی بیشتر بود. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که طب سوزنی و مدالیته‌های فیزیکی باعث کاهش قابل ملاحظه‌ی درد در بیماران استئوارتریت زانو می‌شوند و این بهبودی در گروه طب سوزنی بیشتر است. در هر دو گروه شاهد بهبودی در علایم بیمار، فعالیت‌های روزمره‌ی زندگی، ورزش و تفریح و کیفیت زندگی بودیم که این بهبودی در خرده مقیاس فعالیت روزمره‌ی زندگی در گروه مدالیته‌ی فیزیکی بیشتر بود. واژگان کلیدی: استئوآرتریت زانو، طب سوزنی، مدالیته‌های فیزیکی

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effects of Acupuncture and Physical Modality on Symptoms of Knee Osteoarthritis

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saleki 1
  • Tannaz Ahadi 2
  • Mohammad Razi 3
  • Gholam Reza Raeisi 4
  • Bijan Forough 5
1 Sport Medicine Specialist, Department of Sport Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Associate Professor, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Osteoarthritis is the most common form of joint disease and a leading cause of disability in the elderly. The symptoms of osteoarthritis are pain, morning stiffness, and limited motion of the joint. Different treatments have been proposed for management of osteoarthritis but the results are not clear. We compared the effects of acupuncture and physical modalities on symptoms of knee osteoarthritis. Methods: In this study, 40 patients with knee osteoarthritis according to American College of Rheumatology (ACR) criteria were recruited using strict inclusion and exclusion criteria. The patients were randomly divided into two groups (A and B). The acupuncture group (A) only received acupuncture at selected acupoints for knee pain. On the other hand, the physical modality group (B) received transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS), ultrasound (US), and hot pack at pain areas for 4 weeks. Treatment was performed 3 times weekly for 4 weeks (12 sessions) in both groups. Pain intensity was measured based on a visual analogue scale (VAS) while function was evaluated using knee injury and osteoarthritis outcome score with (KOOS). T-test was used to analyze the data in SPSS11. Findings: After treatment, acupuncture and physical modality groups reported significant improvements in symptoms. Compared to group A, group B reported a significantly higher level of improvement in subscale of everyday activity (P < 0.05). Based on VAS, pain intensity scores decreased in both groups but significantly more in group A (P < 0.05). Conclusion: According to the results of the present study, both acupuncture and physical modalities could efficiently reduce pain intensity and enhance daily activities and quality of life in patients with knee osteoarthritis. While acupuncture was more effective on pain reduction, physical modalities could better improve daily activity. Keywords: Knee osteoarthritis, Acupuncture, Physical modalities