بررسی فراوانی نسبی پاسخ زودرس به درمان اینترفرون کانونسیونال و ریباویرین در بیماران مبتلا به هپاتیت C مزمن

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هپاتیت C یک معضل بهداشتی به خصوص در بیماران IVDU (Intravenous drug users) است. داروهای جدید و مؤثر بر این بیماری بسیار گران هستند و بسیاری از بیماران قادر به تهیه‌ی آن‌ها نیستند و به ناچار تحت درمان با اینترفرون کانونسیونال + ریباویرین قرار می‌گیرند. با توجه به این که اثر این شیوه‌ی درمان به شکل پاسخ زودرس در مبتلایان به هپاتیت C مزمن در ایران بررسی نشده است، این مطالعه انجام گرفت. روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی توصیفی تحلیلی گذشته‌نگر بود که در سال 1390 بر روی بیماران مبتلا به هپاتیت C که جهت درمان به مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری اصفهان مراجعه کرده بودند، انجام شد. پرونده‌ی کلیه‌ی بیماران مبتلا به هپاتیت C مزمن مراجعه‌کننده به این مرکز که تحت آزمایش ویروس به روش PCR (Polymerase chain reaction) قرار گرفته بودند، ارزیابی شد. داده‌های به دست آمده وارد رایانه شد و به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین تعداد ژن شمارش شده قبل از درمان 6139188 ± 3549878 با دامنه‌ی 25038831–1100 بود. در 12 هفته بعد از درمان شمارش تعداد ژن در 5 بیمار (20 درصد) بیشتر از log2 و در یک بیمار (4 درصد) کمتر از log2 کاهش پیدا کرد و در 19 بیمار (76 درصد) غیر قابل شمارش بود. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از دو ترکیب دارویی فوق می‌تواند در کوتاه مدت اثرات درمانی مفیدی را برای بیماران به همراه داشته باشد و از طرف دیگر، باعث کاهش هزینه‌های درمانی در بیماران گردد. واژگان کلیدی: هپاتیت C، ریباویرین، اینترفرون کانونسیونال.

عنوان مقاله [English]

Relative Frequency of Early Virologic Response to Treatment with A Combination of Conventional Interferon and Ribavirin in Patients with Chronic Hepatitis C

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rostami 1
  • Behnaz Sabaghi 2
1 Associate Professor, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Student of Medicine, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Chronic hepatitis C virus infection is the most common infectious disease among intravenous drug abusers. We tried to determine the effects of combination therapy using conventional interferon and ribavirin during 12 weeks. Methods: In this descriptive analytical study in 2011, 25 patients with chronic hepatitis C who referred to Infectious Diseases Research Center (Isfahan, Iran) were treated with conventional interferon plus ribavirin. After 12 weeks, early virologic response (EVR) was determined using polymerase chain reaction (PCR). The collected data was analyzed in SPSS. Findings: The mean virologic load in PCR was 3549878 ± 6139188. After 12 weeks, the virologic load decreased more than 2log in 5 patients (20%) and less than 2log in 1 patient (4%). The reductions were undetectable in 19 patients (76%). Conclusion: Treatment with conventional interferon plus ribavirin was effective in this short-term study. Keywords: Hepatitis C, Conventional interferon, Ribavirin.