پارشیال سیستکتومی نسبی در فتق حجیم اینگوینواسکروتال مثانه

نوع مقاله : Case Report

نویسندگان

1 دانشیار، گروه ارولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه ارولوژی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: فتق اینگوینواسکروتال مثانه یک وضعیت بالینی نادر می‌باشد. فتق مثانه اغلب کوچک و از نظر بالینی خاموش است و به طور تصادفی و در طی ترمیم انتخابی فتق تشخیص داده می‌شود. در صورت وجود تومور و یا نکروز، باید رزکسیون مثانه انجام گیرد. تا به حال موارد کمی از فتق مثانه همراه با نئوپلاسم گزارش شده است که اغلب در طی عمل جراحی کشف شده‌اند. گزارش مورد: در این جا ما تجربیات خود را در زمینه‌ی سه مورد فتق اینگوینواسکروتال مثانه که با سیستکتومی نسبی و ترمیم معمول فتق درمان شده‌اند، گزارش می‌کنیم. یکی از بیماران Transitional cell carcinoma (TTC) سطحی درجه‌ی بالا و یکی از آن‌ها سنگ مثانه داشت. نتیجه‌گیری: زمانی که همراه با یک فتق حجیم اینگوینواسکروتال مثانه، سنگ یا تومور مشاهده می‌شود، با وجود طبیعی بودن هر سه لایه‌ی مثانه درمان منطقی مشابه دیورتیکول اکتسابی با خارج کردن دیورتیکول (سیستکتومی نسبی) است. واژگان کلیدی: فتق اینگوینال، سیستوسل اسکروتومی، سنگ مثانه، تومور مثانه، سیستکتومی نسبی، ترمیم فتق

عنوان مقاله [English]

Partial Cystectomy for Massive Inguinoscrotal Bladder Hernia

نویسندگان [English]

  • Mahmood Kabiri 1
  • Afshin Mortazavi 2
  • Hamed Zyia 2
  • Amir Javid 2
1 Associate Professor, Department of Urology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of Urology And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Inguinoscrotal hernia of the bladder is a rare clinical entity. Bladder herniation is commonly small, clinically silent, and incidentally detected during elective hernioplasty. Bladder resection is indicated if tumor or necrosis is detected. Few cases of bladder herniation containing neoplasia have been reported and usually discovered intraoperatively. Case Report: We herein reported our experience with 3 inguinoscrotal bladder hernias treated with partial cystectomy and routine herniorrhaphy. One patient had high grade superficial transitional cell carcinoma and one had bladder stone. Conclusion: Despite the 3 layers of the bladder being normal, it seems reasonable to manage cases of massive inguinoscrotal bladder hernia accompanied by stone or tumor like acquired diverticular disease by diverticular excision (partial cystectomy). Keywords: Inguinal hernia, Bladder hernia, Scrotal cystocele, Bladder stone, Bladder tumor, Partial cystectomy, Herniorrhaphy