بررسی ‌مقایسه‌ای ‌بروز ‌پروتئین ‌مهارکننده‌ی ‌تومور ‌RB ‌در ‌نمونه‌های ‌سرطانی ‌و ‌سالم ‌کولورکتال ‌توسط ‌روش ‌ایمونوهیستوشیمی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 ‌دانشیار، ‌گروه ‌آناتومی ‌و ‌بیولوژی ‌مولکولی، ‌دانشکده‌‌ی ‌پزشکی، دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی ‌اصفهان، ‌اصفهان، ‌ایران

2 دانشجوی ‌پزشکی، ‌دانشکده‌‌ی ‌پزشکی و کمیته‌ ی تحقیقات دانشجویی، ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی ‌اصفهان، ‌اصفهان، ‌ایران

چکیده

مقدمه: ‌سرطان ‌کولورکتال ‌یکی ‌از ‌شایع‌‌ترین ‌بدخیمی‌ها‌ی ‌دستگاه ‌گوارش ‌است ‌که ‌چگونگی ‌بروز ‌پروتئین‌ها‌ی ‌P53، ‌P21، ‌E-Catherine ‌‌و ‌Catenin-β ‌در ‌پیش‌‌آگهی ‌این ‌بدخیمی ‌مؤثر ‌است. ‌هدف ‌از ‌این ‌مطالعه، ‌مقایسه‌ی ‌وضعیت ‌پروتئین Retinoblastoma (‌RB)‌ در ‌سلول‌ها‌ی ‌توموری ‌و ‌غیر ‌توموری ‌کولون ‌افراد ‌مبتلا ‌به ‌این ‌بدخیمی ‌از ‌طریق ‌روش ‌ایمونوهیستوشیمی بود. روش‌ها: ‌نمونه‌ها‌ ‌از ‌نقاط ‌مورد ‌نظر ‌بلوک‌های ‌توموری ‌و ‌غیر توموری ‌50 ‌بیمار ‌مبتلا ‌سرطان کولورکتال ‌برداشته ‌شد ‌و ‌برش‌های ‌حاصل ‌به ‌روش ‌ایمونوهیستوشیمی ‌رنگ‌آمیزی ‌و ‌بروز ‌پروتئین ‌RB ‌در ‌آن‌ها ‌بررسی ‌گردید. یافته‌ها: ‌بروز ‌پروتئین ‌RB ‌در ‌سلول‌ها‌ی ‌توموری ‌بیش ‌از ‌سلول‌ها‌ی ‌غیر ‌توموری ‌کولون ‌افراد ‌مبتلا ‌بود ‌(001/0 ‌> P). نتیجه‌گیری: ‌بیان ‌بیش ‌از ‌حد ‌این ‌پروتئین ‌در ‌سلول‌ها‌ی ‌توموری ‌کولورکتال ‌می‌تواند ‌منجر ‌به ‌فقدان ‌حساسیت ‌به ‌آپوپتوز ‌شود ‌و ‌در نهایت ‌باعث ‌افزایش ‌طول ‌عمر ‌سلول‌ها‌ی ‌نابجا ‌و ‌افزایش ‌مقاومت ‌به ‌درمان ‌‌گردد. واژگان کلیدی: ‌سرطان ‌کولورکتال، ‌ایمونوهیستوشیمی، ‌ژن ‌مهارکننده‌ی ‌تومور، ‌رتینوبلاستوما

عنوان مقاله [English]

A Comparative Survey on the Expression of Retinoblastoma Protein as A Tumor Suppressor Protein in Cancerous and Non-Cancerous Colorectal Tissue Samples Using Immunohistochemistry Method

نویسندگان [English]

  • Mehdi Nikbakht Dastjerdi 1
  • Golnaz Raeesi 2
1 Associate Professor, Department of Anatomical Sciences and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Colorectal cancer is one of the most prevalent gastrointestinal malignancies. Expression of some proteins including P53, P21, E-cadherin and β-catenin is assumed to have a prognostic role for this malignancy. In the present study we evaluated the association of retinoblastoma (RB) protein expression and pathogenesis of colorectal cancer. The presence of RB in cancerous and non-cancerous colorectal tissue samples were compared using immunohistochemistry method. Methods: Tissue sections were taken from tumoral and non-tumoral defined areas of 50 colorectal cancer patients. After coloration according to immunohistochemistry method, all samples were studied for RB expression. Findings: We found RB expression in colorectal tumoral cells to be significantly higher than that of non-tumoral cells (P < 0.0001). Conclusion: RB overexpression in cancerous cells may lead to insensibility to apoptosis and consequent long life of affected cells as well as resistance to treatment. Keywords: Colorectal cancer, Immunohistochemistry, Tumor suppressor gene, Retinoblastoma